To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

To use the system, you need to log in first.

513 5/4/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte si ošetření proti hlízence a bejlomorce do řepky

Po rozkvětu řepky průběžně sledujte výskyt bejlomorky kapustové zejména v pozdních odpoledních hodinách za teplého bezvětrného počasí. K monitoringu lze využít i lepové desky. Připravte na ošetření AcetGUARD 150 g + MultiAD 0,2l s výrazným vedlejším efektem na larvy blýskáčka na rostlinách. Ošetření lze kombinovat se strobilurinovým ošetřením proti hlízence AzoGUARD 0,8-1l nebo AzoGUARD 0,5 + MetcoGUARD 0,5 l/ha. Kombinujte s 10 kg močoviny ve 250 l vody. Při aplikaci kombinace přípravků byť neškodných pro včely je nutné splnit ohlašovací povinnost vůči včelařům, neboť se mění klasifikace škodlivosti přípravků aplikovaných v tankmixu.

512 4/22/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Podpora růstu řepky hnojivem OilSTART NG

Podpora řepek před květem spolu s ošetřením proti blýskáčkovi lze provést pomocí hnojiva OilSTART NG.

OilSTART NG je koncentrovaný koktejl živin podporující růst a zvýšení aktivity fotosyntetického aparátu řepky olejky, cukrové řepy, slunečnice a máku. Své místo má především na půdách s deficitem síry. Moderní formulace zajišťuje tekutost přípravku, umožňuje snadnou přípravu postřikové kapaliny a dobrou mísitelnost s přípravky na ochranu rostlin. Obsažené huminové látky (lignosulfonáty) plní roly chelátů, podporují tak vstřebávání živin přes kutikulu listů, brání rekrystalizaci a smyvu přípravků (90% aplikovaných živin je absorbováno). Vhodný pro společnou aplikaci s fungicidy, morforegulátory a insekticidy.

Složení: 25 g/l N, 30 g/l MgO, 990 g/l SO3, 25 g/l B, 3 g/l Mo
Doporučení pro aplikaci: přidejte do postřikové jíchy 5-20 l (kg) DAM nebo Močoviny
Balení: 10 l, 600 l

511 4/22/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Dodržujte oznamovací povinnost při palikaci POR vůči včelařům

Profesionální uživatelé přípravků mají v oznámení uvádět následující údaje:
- obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku s jiným POR, pomocným prostředkem nebo hnojivem;
- identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS: katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku);
- datum aplikace;
- kdo oznámení posílá - název subjektu, adresa, kontakt (telefon, popř. e-mail).
Pro aplikaci přípravků do porostu navštěvovaného včelami je nutné dodržet další příslušná opatření k ochraně včel
ukončení denního letu včel = 1 hod po západu slunce;

- oznamovací povinnost chovatelům včel 2 km od ošetřovaného pozemku (email, sms, telefon).
- hlášení se musí odeslat 48 hodin před plánovanou aplikací přípravků. Nestačí oznámit, že budete stříkat od jara do podzimu a na všech pozemcích podniku
- hlášení se posílá včelařům, kteří mají v Portálu farmáře nahlášená stanoviště včelstev do 2 km od ošetřovaného pozemku
Odstup mezi aplikacemi dvou POR zaznamenaného v evidenci: 24 h
Pro aplikaci POR nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely je nicméně vždy důležité vyhodnotit, zda se jedná o porost navštěvovaný včelami a podle toho dodržet další příslušná opatření k ochraně včel dle § 3, § 4 popř. § 5, § 5a vyhlášky.

510 4/19/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

blýskáček a jeho ošetření

I přes chladný průběh počasí sledujeme početnost blýskáčka zejména na:
- na časně setých polích
- na raných odrůdách
- na výdrolových řepkách s ranějším vývojem
- na okrajích pozemků
Jeho škodlivost narůstá při pozvolném nástupu kvetení za chladna. Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely nebo směsí přípravků oznamte aplikaci včelařům v okolí 2 km. Kontaktní údaje lze nalézt na stránkách LPIS. Ideální pro řešení je výhodný balíček AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,15 (nebo VAZTAK ACTIVE 0,2l) + smáčedlo MultiAD 0,1l.
přípravky na bázi acetamipridu pro účinnost na blýskáčka vyžadují partnera ze skupiny pyretroidů a preventivně přidávejte smáčedlo či přídavek 15-20 g DAM, přídavek okysolovacího smáčedla pHAD nebo aplikaci provádějte v čistém DAM. V plném květu řepky již škodlivost blýskáčka klesá.

509 4/18/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace bujně rostoucích porostů

Intenzivně rostoucí porosty s dobře provedeným hnojením je možné zregulovat za použití přípravku na bázi metconazolu (MetcoGUARD 0,5-0,75 l/ha) nebo tebuconazolu (TebuGUARD 0,5-0,75 l/ha, TebuGUARD Plus 0,4-0,4l/ha). Aplikaci lze provést v době prodlužovacího růstu ve výšce 20-30 cm v kombinaci s ošetřením proti blýskáčkovi. Aplikací regulace podpoříte větvení a preventivně zasáhnete proti chorobám. Při silném tlaku hlízenky kombinovat s AzoGUARD 0,4-0,6 l/ha. Pozor AzoGUARD má registraci od BBCH 61-69. Případně lze použít další regulátory CARYX O,7l, TOPREX 0,35l, TILMOR 0,6-0,7l nebo EFILOR 0,7-0,8l, PROPULSE 0,6-0,7l. Ošetření kombinujte s OilSTART NG 3-5 l/ha.