To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

465 5/6/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

POST ošetření máku proti plevelům

Po dosazení růstové fáze 5-7 listů lze aplikovat LAUDIS 1,6-1,8 l nebo CALLISTO 480 0,2-0,25l + Tomahawk 0,2-0,3l.
Pokud jsou rostliny nerovnoměrné, lze zbrzdit růst pcháče a merlíků aplikací Laudis 1 l a následně s týdenním odstupem aplikovat Laudis 1,2 l + Tomahawk 0,3 l. Přídavek Tomahavku je nutný zejména na polích s vyšším výskytem pohanky svalčcovité a rdesen.

464 5/6/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

udržujte insekticidní clonu proti krytonosci kořenévému

Za tepla a sucha roste škodlivost krytonosce kořenového. Využijte všech možností monitoringu (misky, lepové pásy). V oblastech s častým pěstováním máku ošetřujte opakovaně ideálně později odpoledne nebo večeri když bylo osovo insekticidně mořeno.

407 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

herbicidní ochrana postemergentní

Porosty v dostatečné hustotě při fázi BBCH 7 pravých listů aplikujte Laudis 1,7-2l + TOMAHAWK 0,2-0,3l nebo Callisto 0,2l + TOMAHAWK 0,2-0,3l proti dvouděložným plevelům. Naplánujte ošetření proti jednoděožným plevelům pomocí GramiGUARD 0,8 na jednoleté trávy nebona pýr 2 l/ha.

382 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Vzcházející porosty chaňte proti krytonosci kořenovému.

Již probíhá nálet krytonosce kořeného do vzcházejících porostů máku. Využjte všech možností monitoringu (misky, lepové pásy). V oblastech s častým pěstováním máku ošetřujte prevnetivně a opakovaně. Nejvhodnější přípravek je NURELLE D 0,6l - organofosfátová složka vytváří dlouhodobější účinnost. Pyretroidy je nutné opakovat častěji, kontrolovat pH postřikové jíchy - ideálně 6,5, a aplikovat při teplotách do 20°C mimo trvajícícho silného slunečního svitu.

371 3/4/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

PRE herbicidní ošetření máku

Základní strategií ochrany proti plevelům je PRE aplikace herbicidů. Většinou se používá CALLISTO 480SC v dávce 0,2 - 0,3 l/ha. Při silném tlaku merlíků, svízele, hluchavek, a ptačince lze posílit účinnost Command 36 CS v dávkách 0,07-0,1l/ha. Pokud by byla dokončená registrace herbicidu CALLISTO 100SC pro PRE aplikaci, dávkovalo by se 0,9-1,2 l/ha, ale tento herbicid je registrován jen pro POST aplikaci, kde není využíván z důvodu fytotoxicity.
Dalším přípavkem pro PRE aplikaci je herbicid MERLIN 750 WG, který se dávkuje 80-100 g/ha podle typu půdy.
nižší dávku používejte zejména při mělčím setí.

370 3/4/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Základní hnojení máku

Před setím aplikujte NPK, AMOFOS nebo EUROFERTIL NPS a cca 1/3 až 1/2 dávky N v LAV 27% nebo v Močovině. Dbejte na dodržování kvality setí, rovnoměrnosti uložení osiva při podélném a příčném seřízení secího ústrojí a na botkách za opěrnými koly. Pravidelná kontrola hloubky setí a uložení osiva hraje podstatnou roli ve vzcházivosti a redukci rostlin v důsledku použití razantnější kombinace PRE herbicidního ošetření.

346 6/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt škůdců a chorob

LOKÁLNĚ mohou na máku škodit mšice maková, krytonosec makovicový, bejlomorka maková a ploštice. V případě potřeby lze aplikovat některý z pyretroidů: Cyperkill 25 EC, Fury 10 EW, Nexide, Rapid, nebo neonikotinoidy: Biscaya 240 OD, AcetGUARD, případně i Nurelle D, Proteus 110 OD, Pirimor 50 WG.

337 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Mšice maková, bor, zinek a další živiny

Mšice maková, bor, zinek a další živiny jsou aktuální probémy porostů. To je nutné řešit večerní aplikací hnojiv ideálně Proteus 0,5l + BorSTART 1l + ZinSTART 1l + NitroTOP 5 l.

257 7/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

kontrolujte sekundární zaplevelení v porostu máku

sekundární zaplevelení v případě vlhkého počasí komplikuje sklizeň a zvyšuje vlhkost sklizeného materiálu. V současnosti je platný zákaz desikací porostů. Ve výhodě jsou kvalitní porosty s dostatečnou ochranou proti zeplevelení PRE a POST aplikacemi herbicidů.

236 4/6/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte se plíseň makovou

V oblastech s vyššími osevními plochami máku je pravidelný výskyt plísně makové. Projevuje se zpočátku stáčením starších listové čepele podél středové osy směrem dolů často s výskytem mycélia na spodní straně slistů. Včas si objednejte přípravek DITHANE DG NEOTEC 2 kg/ha, který je registrován proti plísni makové. Později aplikujte ACANTO 0,8-1 l/ha

235 4/6/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Při vzcházení máku sledujte poškození od krytonosce kořenového

Krytonosec kořenový je hlavním škůdcem máku. Dokáže silně proředit vzcházející porsot úživným žírem. Následně klade vajička k rostlinám a žír larev poškozuje kořeny rostlin, snižuje jejich vitalitu a při silnějším napadení způsobuje úhyn rostlin. Monitoringu a následné ochraně věnujte vysokou pozornost. Ošetření provádějte NURELLE D 0,6 l/ha.

234 4/6/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

kvalitní založení porostu znamená i dostatečné hnojení

Před setím aplikujte PK hnojiva se zapravením do půdy a minimálně 1/3 dávky dusíku. Správné nastartování porostu lze podpořit i mikrogranulovaným hnojivem do osivového lůžka FertiBOOST 15-20 kg/ha.

152 7/20/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

kvalitní fungicid podpoří výnos

Kvalitní porosty si zaslouží kvalitní fungicid proti helmintosporióze nejpozději na počátku kvetení. Aplikujte Discus 0,2-0,25 kg v kombinaci s ZinSTART 1l/ha + insekticid.

118 4/24/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

POST ošetření porostů máku

Sledujte vývojovou fázi máku i vzcházejících plevelů, zejména merlíky, heřmánky, svízel, laskavce, rdesna aj., aby nepřerostly fázi vhodnou pro aplikaci herbicidů.

106 3/2/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Setí provádějte v kombinaci s PRE herbicidní ochranou a aplikací mikrogranulovaného hnojiva FertiBOO

Setí máku provádějte do kvalitně připravené půdy. Při kvalitním založení porostu má smysl preemergentní ošetření porostu herbicidem. K tomu používejte CALLISTO 480SC 0,25l ve vodě nebo v DAM 390. Dobré zkušenosti jsou i s použitím PRE herbicidu MERLIN 750WG, při dávkování 80 - 120g - nižší dávku na lehkých kyselých půdách. Na kamenitých půdách max. 70g, jinak hrozí projevy fytotoxicity. Při použití PRE aplikací je důležitá vyrovnaná hloubka setí bez semen uložených v blízkosti povrchu půdy.