To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

538 3/20/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetřete řepku proti blýskáčka, letošní výskyt je velmi silný.

Rychlý nástup jara sjednotil nálet blýskáčka a jeho nálet je v letošním roce velmi silný a opakovaný. Vyšší výskyt je na:
- na raně se vyvýjejících porostech
- na výdrolových řepkách s ranějším vývojem
- na okrajích pozemků
Jeho škodlivost je ve fázi poupat, které poškozuje žírem.
Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely nebo směsí přípravků oznamte aplikaci včelařům v okolí 2 km. Kontaktní údaje lze nalézt na stránkách LPIS. Ideální pro řešení je výhodný balíček AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,15 + smáčedlo MultiAD 0,1l.
přípravky na bázi acetamipridu pro účinnost na blýskáčka vyžadují partnera ze skupiny pyretroidů a preventivně přidávejte smáčedlo či přídavek 15-20 g DAM, přídavek okysolovacího smáčedla CorrectAD minimálně 0,3l /ha nebo aplikaci provádějte v čistém DAM (štěrnbinové trysky). V plném květu řepky již škodlivost blýskáčka klesá.

537 3/15/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace porostů řepky

Intenzivně rostoucí porosty s dobře provedeným hnojením je možné zregulovat za použití přípravku na bázi metconazolu (MetcoGUARD 0,5-0,75 l/ha) nebo tebuconazolu (TebuGUARD 0,5-0,75 l/ha, TebuGUARD Plus 0,3-0,4l/ha). Aplikaci lze provést v době prodlužovacího růstu ve výšce 20-30 cm v kombinaci s ošetřením proti krytonoscům nebo blýskáčkovi. Aplikací regulace podpoříte větvení a preventivně zasáhnete proti chorobám (foma, verticilium). Při silném tlaku chorob (hlízenky) objednat výhodný balíček BosGUARD + AzoGUARD v dávce 0,2-0,25 + 0,4-0,5l . Další morforegulátory CARYX 0
6-O,8l, TOPREX 0,35l, TILMOR 0,6-0,7l nebo EFILOR 0,7-0,8l, PROPULSE 0,6-0,7l. Ošetření kombinujte s OilSTART NG 3-5 l/ha a močovinu. Dále je možné kombinovat se StimSTART 1-3 l/ha.

536 3/4/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

v prodeji balíček AcetGUARD + EsfenGUARD na ošetření proti krytonoscům a blýskáčkům

Teplé počasí pokračuje. Včas si objednejte výhodný insekticidní balíčky pro ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům a blýskáčkům.
Dospělci stonkových krytonosců nalétali již v průběhu poidzimu a behem teplého února. Výskyt v porostech byl poměrně silný a jejich aktivita v teplém dni 4.3. byla velmi silná a i v nadmořských výškách nad 450 m docházelo k páření. Následně je monitoring pomocí žlutých misek nepřesný, protože již do nich stonkový krytonosci nenalétávají. Na začátku března probíhá úživný žír. Následuje páření, kdy je poslední příležitost zasáhnout insekticidem. Ideální je využít první termín aplikace při teplotách nad 10°C zvýšenou dávkou pyretroidu a s odstupem druhou dávku pyretroid + acetamiprid (EsfenGUARD + AcetGUARD). V druhém postřiku u rychle rostoucích porostů je možné spojit s ošetření morforegulátory (MetcoGUARD PLUS, TebuGUARD, TebuGUARD PLUS,........). Pokud se nyní na delší dobu ochladí, je nutno aplikaci provést v silnější dávce AcetGUARD + EsfenGUARD a rovnou s morforgulátorem. I v období před vydáním ceníku POR je možné se obrátit na obchodní zástupce s požadavky, jejihž distribuce bude následně urychlena.

513 5/4/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte si ošetření proti hlízence a bejlomorce do řepky

Po rozkvětu řepky průběžně sledujte výskyt bejlomorky kapustové zejména v pozdních odpoledních hodinách za teplého bezvětrného počasí. K monitoringu lze využít i lepové desky. Připravte na ošetření AcetGUARD 150 g + MultiAD 0,2l s výrazným vedlejším efektem na larvy blýskáčka na rostlinách. Ošetření lze kombinovat se strobilurinovým ošetřením proti hlízence AzoGUARD 0,8-1l nebo AzoGUARD 0,5 + MetcoGUARD 0,5 l/ha. Kombinujte s 10 kg močoviny ve 250 l vody. Při aplikaci kombinace přípravků byť neškodných pro včely je nutné splnit ohlašovací povinnost vůči včelařům, neboť se mění klasifikace škodlivosti přípravků aplikovaných v tankmixu.

512 4/22/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Podpora růstu řepky hnojivem OilSTART NG

Podpora řepek před květem spolu s ošetřením proti blýskáčkovi lze provést pomocí hnojiva OilSTART NG.

OilSTART NG je koncentrovaný koktejl živin podporující růst a zvýšení aktivity fotosyntetického aparátu řepky olejky, cukrové řepy, slunečnice a máku. Své místo má především na půdách s deficitem síry. Moderní formulace zajišťuje tekutost přípravku, umožňuje snadnou přípravu postřikové kapaliny a dobrou mísitelnost s přípravky na ochranu rostlin. Obsažené huminové látky (lignosulfonáty) plní roly chelátů, podporují tak vstřebávání živin přes kutikulu listů, brání rekrystalizaci a smyvu přípravků (90% aplikovaných živin je absorbováno). Vhodný pro společnou aplikaci s fungicidy, morforegulátory a insekticidy.

Složení: 25 g/l N, 30 g/l MgO, 990 g/l SO3, 25 g/l B, 3 g/l Mo
Doporučení pro aplikaci: přidejte do postřikové jíchy 5-20 l (kg) DAM nebo Močoviny
Balení: 10 l, 600 l

511 4/22/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Dodržujte oznamovací povinnost při palikaci POR vůči včelařům

Profesionální uživatelé přípravků mají v oznámení uvádět následující údaje:
- obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku s jiným POR, pomocným prostředkem nebo hnojivem;
- identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS: katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku);
- datum aplikace;
- kdo oznámení posílá - název subjektu, adresa, kontakt (telefon, popř. e-mail).
Pro aplikaci přípravků do porostu navštěvovaného včelami je nutné dodržet další příslušná opatření k ochraně včel
ukončení denního letu včel = 1 hod po západu slunce;

- oznamovací povinnost chovatelům včel 2 km od ošetřovaného pozemku (email, sms, telefon).
- hlášení se musí odeslat 48 hodin před plánovanou aplikací přípravků. Nestačí oznámit, že budete stříkat od jara do podzimu a na všech pozemcích podniku
- hlášení se posílá včelařům, kteří mají v Portálu farmáře nahlášená stanoviště včelstev do 2 km od ošetřovaného pozemku
Odstup mezi aplikacemi dvou POR zaznamenaného v evidenci: 24 h
Pro aplikaci POR nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely je nicméně vždy důležité vyhodnotit, zda se jedná o porost navštěvovaný včelami a podle toho dodržet další příslušná opatření k ochraně včel dle § 3, § 4 popř. § 5, § 5a vyhlášky.

510 4/19/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

blýskáček a jeho ošetření

I přes chladný průběh počasí sledujeme početnost blýskáčka zejména na:
- na časně setých polích
- na raných odrůdách
- na výdrolových řepkách s ranějším vývojem
- na okrajích pozemků
Jeho škodlivost narůstá při pozvolném nástupu kvetení za chladna. Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely nebo směsí přípravků oznamte aplikaci včelařům v okolí 2 km. Kontaktní údaje lze nalézt na stránkách LPIS. Ideální pro řešení je výhodný balíček AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,15 (nebo VAZTAK ACTIVE 0,2l) + smáčedlo MultiAD 0,1l.
přípravky na bázi acetamipridu pro účinnost na blýskáčka vyžadují partnera ze skupiny pyretroidů a preventivně přidávejte smáčedlo či přídavek 15-20 g DAM, přídavek okysolovacího smáčedla pHAD nebo aplikaci provádějte v čistém DAM. V plném květu řepky již škodlivost blýskáčka klesá.

509 4/18/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace bujně rostoucích porostů

Intenzivně rostoucí porosty s dobře provedeným hnojením je možné zregulovat za použití přípravku na bázi metconazolu (MetcoGUARD 0,5-0,75 l/ha) nebo tebuconazolu (TebuGUARD 0,5-0,75 l/ha, TebuGUARD Plus 0,4-0,4l/ha). Aplikaci lze provést v době prodlužovacího růstu ve výšce 20-30 cm v kombinaci s ošetřením proti blýskáčkovi. Aplikací regulace podpoříte větvení a preventivně zasáhnete proti chorobám. Při silném tlaku hlízenky kombinovat s AzoGUARD 0,4-0,6 l/ha. Pozor AzoGUARD má registraci od BBCH 61-69. Případně lze použít další regulátory CARYX O,7l, TOPREX 0,35l, TILMOR 0,6-0,7l nebo EFILOR 0,7-0,8l, PROPULSE 0,6-0,7l. Ošetření kombinujte s OilSTART NG 3-5 l/ha.

503 3/1/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Zarezervujte si EsfenGUARD a balíček AcetGUARD + EsfenGUARD a BorSTART, BorphoSTART, OilSTART NG

Již od konce února byly zaznamenány v teplejších regionech hromadné přelety krytonosců stonkových do porostů řepky ozimé. Je nejvyšší čas si proto zarezerovat přípravky na ochranu porostů. Oblíbené jsou pyretroidy bez omezení ke včelám, mezi které patří EsfenGUARD. Balíček EsfenGUARD a AcetGUARD objednejte včas! nezapomínejte na listovou palikaci boru na jaře!

499 9/20/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Řepky vyžadují pozornost

Suchý průběh počasí velmi prospěl rozvoji živočišných škůdců v porostech řepky. Zejména u slabších, řidších a u pomaleji rostoucích porostů, kterých je většina, došlo k rychlému rozvoji mšic, zápředníčků a dřepčíka olejkového, kteří limitují další rozvoj porostů.

498 9/10/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Morforegulace řepky ozimé na podzim

K regulaci řepky lze použít: TebuGUARD 0,5-1l , MetcoGUARD 0,5-1l, TebuGUARD PLUS 0,3-0,6l + insekticid, + BorSTART/BorphoSTART 1l. Dříve se kombinovalo i s přípravky na bázi CCC 1 l/ha. TebuGUARD PLUS je výhodné fungicidní ošetření s vyšší koncentrací tebuconazolu s menším omezením. Základní dávka je 0,3 ve fázi 5. listu a na každý list přidávat 0,05 l/ha. U TebuGUARD a MetcoGUARD je základní dávka 0,5l ve fázi 5. listu a nakaždý list přidávat 0,1 l/ha.
lze kombinovat s insekticidní ochranou proti dřepčíkům a i ošetřením Borem - BorSTART 1l nebo BorphoSTART 1l/ha.

497 9/10/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření výdrolu lze kombinovat s aplikací Boru

Graminicid GramiGUARD 0,8 l aplikujeme při růstové fázi výdrolu obilnin od 3. listu., lze kombinovat s insekticidní ochranou proti dřepčíkům a i ošetřením Borem - BorphoSTART 1l.

496 9/10/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Technologie podsevů v pěstování řepky ozimé.

Podsevy jsou odpovědí na zavedené limity hnojení, kdy odběr navíc je na úkor půdní zásoby, a tak je symbiotická fixace vzdušného N hlízkovými bakteriemi na kořenech bobovitých druhů rostlin zastoupených ve směsích podsevů do řepky velmi dobrá.
Popis problematiky rozvíjí zejména v západní Evropě. Vedou k tomu omezení použití POR a minerálních hnojiv. V nabídce jsou podsevové směsi KeepSOIL OSR PLUS, což je pětikomponentová podsevová směs s univerzálním použitím ve všech půdních podmínkách s výsevkem 15-20 kg. Kombinovatelnost s herbicidním ošetřením konzultujte s Technicko-poradenskou službou SOUFFLET AGRO.

495 9/10/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

výbodné herbicidní ošetření řepky

Použití:
VLHKÝ PRŮBĚH POČASÍ: PREEMERGENTNĚ MetazaGUARD 1,2-1,5 l + ClomaGUARD 0,15–0,2 l – kompletní herbicidní řešení pro PRE aplikaci do tří dnů po zasetí řepky 250-300 l vody, za sucha a hrudovitém povrchu půdy 400 l vody.

SUCHO: PREEMERGENTNĚ ClomaGUARD 0,15–0,2 l ve 300 l vody minimálně a při vzcházení řepky další aplikací spolu s insekticidem proti dřepčíkům aplikovat MetazaGUARD 1,2 - 1,5 l ve 250-300 l vody - výhoda: načasování aplikace před deštěm nebo těsně po něm s cílem zvýšit účinnost a dlouhodobost úč.l. metazachlor.

476 6/25/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Lepení řepky

Pokud se začíná měnit barva prostu ze sitě zelené do žluto zelené a šešuje jsou ještě ohebné je vhodný termín pro apliaci lepidla PodGUARD na zvýšení pevnosti šešulí. Lepení nemá vliv na olejnatost.
PodGUARD je přípravek určený pro ochranu porostů olejnin a snižující výnosové ztráty způsobené samovolným praskáním šešulí před sklizní a během sklizně. Po aplikaci vytvoří na povrchu rostlin ochranný film, který zamezuje praskání šešulí a snižuje jejich křehkost. Elastický film omezuje pronikání atmosférické a srážkové vlhkosti do šešulí (lusků). Samostatná aplikace přípravku PodGUARD neomezuje dozrávání a umožňuje využít plného výnosového potenciálu zejména v suchých ročnících. Dávkování solo aplikace 0,5l PodGUARD.

458 5/6/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti šešulovým škůdcům a hlízence

Věnujte pozornost porostům řepky a sledujte výskyt bejlomorky kapustové - využitelný EsfenGUARD 0,2 l/ha, Biscaya, Bariard, Ecail ultra 0,3 l/ha s výrazným vedlejším efektem na larvy blýskáčka na rostlinách. Ošetření kombinujte s ošetřením proti hlízence AzoGUARD 0,7-1l nebo AzoGUARD 0,5 + MetcoGUARD 0,5 l/ha nebo za velmi slunečného počasí zvyště dávku AzoGUARD na 0,6 l a snižte dávku MetcoGUARD na 0,4l. Kombinujte s 10 kg močoviny ve 250 l vody. Při aplikaci kombinace přípravků byť neškodných pro včely je nutné splnit ohlašovací povinnost vůči včelařům, neboť se mění klasifikace škodlivosti tankmixu vůči včelám. Pozor na omezení přípravků na bázi thiaclopridu na pozemcích, kde je omezení vůči veřenosti a citlivým osobám - H věty.

457 5/6/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Sledujte výskyt blýskáčka

Početnost blýskáčka lze sledovat v porostu na časně setých polích nebo raných odrůdách zejména na okrajích pozemků. Jeho škodlivost narůstá při pozvolném nástupu kvetení. Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely nebo směsí přípravků oznamte aplikaci včelařům v okolí 2 km. Kontaktní údaje lze nalézt na stránkách LPIS. Ideální pro řešení je výhodný balíček AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,1 (nebo VAZTAK ACTIVE 0,2l) + smáčedlo MultiAD 0,1l.
Po rozkvětu řepky již škodlivost blýskáčka klesá.

456 5/6/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Využijte akční balíčky do řepky!

V nabídce jsou stále k dispozici akční blíčky do řepky:
AzoGUARD + MetcoGUARD + MultiAD = fungicidní ošetření řepky s výborným efektem na hlízenku a kombinovatelný s ošetřením proti bejmomorce AcetGUARD 0,15 kg (smáčedlo je nutné a pokud se neaplikuje v tankmixu s výše uvedeným fungicidem, tak přidat MultiAD 0,2l a nesmíme na něj zapomenout).
AcetGUARD + VAZTAK ACTIVE - využitelný pro řešení bejlomorky, ale s ohlašovací povinností danou omezením přípravku Vaztak Active, smáčedlo není nezbytné, protože ho obsahuje Vaztak Active.

Neváhejte a využijte akční slevy!

455 5/6/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Dodržujte ohlašovací povinnost vůči včelařům

Profesionální uživatelé přípravků mají v oznámení uvádět následující údaje:
- obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem;
- identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS: katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku);
- datum aplikace;
- kdo oznámení posílá - název subjektu, adresa, kontakt (telefon, popř. e-mail).
Pro aplikaci přípravků do porostu navštěvovaného včelami je nutné dodržet další příslušná opatření k ochraně včel
ukončení denního letu včel = 1 hod po západu slunce;
oznamovací povinnost chovatelům včel 2 km od ošetřovaného pozemku
Odstup mezi aplikacemi 24 h

445 3/30/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ochrana porostů proti stonkovým krytonoscům

V nížinách (teplejších regionech) vzhledem k pokračujícímu náletu stonkových krytonosců je nutné ošetřit porosty. Ošetření se prování cca 10 dnů po první alikaci (většinou prováděná pyretroidy). Nyní je vhodné použít účinější přípravek s dlouhodobou účinností a je možné použít výhodný balíček:

AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD + 0,1 l/ha (Vaztak Active 0,2l) nebo zvolit
PROTEUS 110OD 0,6-0,7 l, NURELLE D 0,6l (do 16.4). Ideálně v kombinaci s DAM 390. Při aplikaci ve vodě lze kombinovat s BorSTART 1l, BorphoSTART 1l nebo OilSTARTNG 5l
• na první aplikace byl většinou použit pyretroid, ale nyní je třeba naplánovat (jejich účinnost je krátkodobá a účinnost musíme podpořit okyselením postřikové jíchy - optimum pH 6-6,5). Delší účinnost vykazuje EsfenGUARD, který se dávkuje v dávce 0,15 l/ha.

433 3/19/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Zarezervujte si EsfenGUARD a balíček AcetGUARD + EsfenGUARD a BorSTART, BorphoSTART, OilSTART NG.

Nálet brouků a potřeba ošetření se zejména u krytonosce řepkového shoduje s květem „zlatého deště.“ V oblastech s převahou krytonosce čtyřzubého (severní a střední Morava) je možné provést ošetření v pozdějším termínu.

430 10/20/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Správná regulace je základ úspěchu

Po srážkách a otepelní nastal rychlý růst řepek. Při teplém a slunečném počasí bude pokračovat až do příchodu raních mrazíků. Kontrolujte vývoj na jednotlivých částech pozemků a naplánujte regulaci. Cílem je udržet růst řepky pod kontrolou a opakovanou aplikací morforegulátorů zabránit prodloužení řapíků, přerůstání rostlin a prodlužování růstového vrcholu.

429 9/21/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

sledujte celé spektrum škůdců na řepce

Na vzcházejících porostech řepky škodí celé spektrum škůdců. Sledujte výskyt dřepčíka černého, černonohého a polního, kteří poškozují rostliny při vzcházení - sledování náletu v miskách s dostatečným množstvím saponátu. Dřepčík olejkový - nalétává od konce září a poškozuje listovou plochu úživným žírem a následně klade vajíčka - monitoring výskytu miskami se saponátem, ponechat v porostu i po ošetření z důvodu pokračující migrace. Sledujte výskyt housenek zápředníčků, běláska řepného, běláska zelného a mšice střemchové na spodní straně listů. Během nočních hodin lze kontrolovat housenky osenice polní. Sledujte v miskách nálet dospělců 3. generace květilky zelné od poloviny srpna. Monitorujte výskyt dospělců pilatky řepkové i jejích černých housenic na listech. Dále věnujte pozornost počtu aktivních nor hrabošů a aplikujte lokálně STUTOX 1 do nor dle možností použití rodenticidu na počátku rozvoje populace hrabošů. Včasná diagnostika škůdců rozhoduje o účinnosti ošetření.

419 7/25/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Řepkové balíčky: VÝDROL, REGULACE a BOR

Použití: graminicid GramiGUARD 0,8 l aplikujeme při růstové fázi výdrolu obilnin od 3. listu., lze kombinovat s insekticidní ochranou proti dřepčíkům
Regulace: TebuGUARD PLUS 0,3-0,6l + BorSTART 1 l (+insekticid) – fungicidní ošetření s vyšší koncentrací tebuconazolu s menším omezením použítí doplněné o nezbytný bor od fáze 5. listu řepky (0,3l TebuGUARD PLUS - na každý list přidávat 0,05 l/ha)

418 7/25/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Řepkové balíčky: ŘEŠENÍ NA DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE

Použití:
VLHKÝ PRŮBĚH POČASÍ: PREEMERGENTNĚ MetazaGUARD 1,2-1,5 l + ClomaGUARD 0,15–0,2 l – kompletní herbicidní řešení pro PRE aplikaci do tří dnů po zasetí řepky 250-300 l vody.

SUCHO: PREEMERGENTNĚ ClomaGUARD 0,15–0,2 l ve 300 l vody minimálně
a při vzcházení řepky další aplikací spolu s insekticidem proti dřepčíkům aplikovat MetazaGUARD 1,2 - 1,5 l ve 250-300 l vody - výhoda: načasování aplikace před deštěm nebo těsně po něm s cílem zvýšit účinnost metazachloru.

417 7/25/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Technologie podsevů v řepce - technologie podpůrných plodin

Podsevy jsou odpovědí na zavedené limity hnojení, kdy odběr navíc je na úkor půdní zásoby, a tak je symbiotická fixace vzdušného N hlízkovými bakteriemi na kořenech bobovitých druhů rostlin zastoupených ve směsích podsevů do řepky velmi dobrá.
Popis problematiky rozvíjí zejména v západní Evropě. Vedou k tomu omezení použití POR a minerálních hnojiv. V nabídce jsou podsevové směsi KeepSOILOSR.
Naše doporučení Doporučujeme podsevovou směs KeepSOILOSR.

416 7/25/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

vyberte správný hybrid pro setí

ESTELIA - výnosný středně raný hybrid. Je vhodný od kukuřičné až po bramborářskou výrobní oblast, dle oblasti je třeba upravit dobu setí. Vstup do vegetace má střední až rychlý. Velice dobře přezimuje se středně rychlým jarním startem do vegetace. Během vegetace si dokáže velice dobře poradit s přísuškem. Vytváří dlouhý kůlovitý kořen, je schopna přijímat živiny a vláhu z větší hloubky, dobře reaguje na úrodnější a vláhově jistější lokality, kde lépe prodá svůj potenciál. Je středního vzrůstu, začíná větvit v první třetině rostlin. Výborná odolnost k poléhání a chorobám. Dobrá odolnost k pukání šešulí před sklizní.

ADDITION - NOVINKA
Addition je středně raný hybrid, vyššího vzrůstu s velmi vysokým potenciálem výnosu, který prokázal během registrace ve Francii, kdy dosahoval nejvyšších výnosů ve své ranostní třídě a druhého nejvyššího výnosu ze všech nově registrovaných odrůd. Addition má geneticky vyšlechtěnou rezistenci proti viru žloutenky vodnice TuYV, odolnost vůči fomové hnilobě a pukání šešulí. Vytváří vysokou HTS, tudíž je vhodnější tento hybrid umisťovat na lepší pozemky v dané lokalitě. I když se jedná o vzrůstný hybrid, tak disponuje velice dobrou odolností proti poléhání před sklizní.
Předností rychlý vývoj na podzim - odolnost k napadení dřepčíky, rychlý vývoj na jaře, středně rané dorávání, rovnoměrné dozrávání bez nutnosti desikace, nepoukavost šešulí.

OLIMPICO - hybrid
Olimpico je středně pozdní hybrid, který se vyznačuje vysokou olejnatostí a nadprůměrnými výnosy i na horších půdně klimatických stanovištích. Tento hybrid má geneticky podpořenou odolnost k fomové hnilobě geny RLM 1, 9, 7. Rychlý start do podzimní vegetace umožňuje tento hybrid sít i v pozdnějším agrotechnickém termínu. Olimpico dobře koření a je vhodný i do minimalizačních technologií, kde uplatňuje svoji houževnatost a rychlou tvorbu kůlovitého kořene. Olimpico je robustního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání před sklizní.

SHIELD - hybrid
Středně raný, výnosný hybrid, nižšího až středního vzrůstu. Vynikající plasticita k podmínkám pěstování a na kvalitu půdy. Velmi rychlý start do podzimní vegetace. Vytváří silný kořenový systém, dobře větví od spodních pater, disponuje velkým množství šešulí a vysokou HTS. Určený pro setí v agrotechnickém termínu, ale pro svůj velice rychlý start na podzim snáší i pozdní setí i těsně po agrotechnickém termínu. Velice dobře reaguje na zvýšené agrotechnické vstupy a lepší půdní podmínky. Před sklizní disponuje velmi vysokou odolností k pukání šešulí.

LOKI středně raný hybrid s vysokým potenciálem výnosu, který potvrdil v mnoha odrůdových poloprovozních pokusech od roku 2016 a na provozních plochách. Dobře reaguje na zvýšené agrotechnické vstupy. Loki se vyznačuje středním až vyšším vzrůstem, středně raným kvetením, dobrým větvením a výbornou odolností proti předčasnému pukání šešulí. Vhodná doba výsevu je ve středně raném až mírně pozdním termínu.

MIRANDA je výkonný, středně raný hybrid. Má středně rychlý počáteční růst, jarní regenerace velmi rychlá, proto vyžaduje časné regenerační přihnojení dusíkem a sírou. Vysoký vzrůst s velmi dobrým větvením a založením vysokého množství šešulí na m2. Pro plné využití výkonnostního potenciálu je vhodné tento hybrid umisťovat na kvalitativně lepší pozemky a pěstovat jej intenzivním způsobem s celkovou dávkou N nad 200 kg.

HAMILTON - hybrid RAPOOL, středně raný hybrid s velmi dobrým zdravotním stavem. Středně vysoký s vynikající odolností k poléhání. Velmi rychlý počáteční vývoj je zárukou vytvoření dostatečně silných rostlin do zimy i při pozdějším termínu setí. Vyniká vysokým výnosem v základní i intenzivní technologii, který potvrdil ve zkouškách SEK* SPZO 2016/17 a 2017/18. V Polsku byl nejvýnosnějším hybridem v postregistračních pokusech COBORU v roce 2017 (114 % na kontrolní hybridy).

415 7/25/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

lepení řepky

Porosty řepek i v rámci jednoho podniku mohou být v různorodé, tak jak různorodé počasí a půdní podmínky působily během celého roku. Tyto nerovnoměrnosti pak vedou k nerovnoměrnosti k dozrávání, proto je důležité buď naplánovat sjednocení dozrávání desikací nebo kombinaci s lepidlem nebo aplikace čistého lepidla na zvýšení pevnosti šešulí.
Lepení nemá vliv na olejnatost, což v letošním roce předčasně desikované porosty hodně trpěly zejména ve spojitosti se suchem. PodGUARD je přípravek určený pro ochranu porostů olejnin a snižující výnosové ztráty způsobené samovolným praskáním šešulí před sklizní a během sklizně. Po aplikaci vytvoří na povrchu rostlin ochranný film, který zamezuje praskání šešulí a snižuje jejich křehkost. Elastický film omezuje pronikání atmosférické a srážkové vlhkosti do šešulí (lusků). Samostatná aplikace přípravku PodGUARD neomezuje dozrávání a umožňuje využít plného výnosového potenciálu zejména v suchých ročnících. V kombinaci s desikantem zvyšuje jeho účinnost a chrání porost před ztrátami. Lze ho kombinovat s desiakcí na bázi glyfosátu v dávce 0,3l PodGUARD (+ 2-3 l CLINIC, ROUNDUP,...... se starou etiketou - s novou nelze, není uvedena možnost desikace, lze jen předseťová aplikace).

410 6/17/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

poškození od krup

Řešení poškození porostů řepky od krup sestupně podle nákladovosti:
- vodní sklo AQUAVITRIN K – 2 l/ha cca 900 kč/ha
- dražší lepidlo na bázi pryskyřice Agrovital 0,7l/ha cca 512 kč/ha
- levnější lepidlo + fungicid = PodGUARD 0,5 l/ha + TebuGUARD 0,2l 520 kč/ha (dodržte ochranou lhůtu 56 dnů)
- lepidlo PodGUARD 0,5 l/ha cca 380 kč/ha

404 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

ŠEŠULOVÍ ŠKŮDCI A HLÍZENKA

Věnujte pozornost porostům řepky a sledujte výskyt bejlomorky kapustové - využitelný EsfenGUARD 0,2 l/ha, Biscaya, Bariard, Ecail ultra 0,3 l/ha s výrazným vedlejším efektem na larvy blýskáčka na rostlinách. Ošetření kombinujte s ošetřením proti hlízence AzoGUARD 0,7-1l. Kombinujte s 10 kg močoviny ve 250 l vody. Při aplikaci kombinace přípravků neškodných pro včely je nutné splnit ohlašovací povinnost vůči včelařům, neboť se mění klasifikace škodlivosti tankmixu vůči včelám. Pozor na omezení přípravků na bázi thiaclopridu na pozemcích, kde je omezení vůči veřenosti a citlivým osobám - H věty.

396 4/23/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Oznamovací povinnosti vůči chovatelům včel

Profesionální uživatelé přípravků mají v oznámení uvádět následující údaje:
- obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem;
- identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS: katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku);
- datum aplikace;
- kdo oznámení posílá - název subjektu, adresa, kontakt (telefon, popř. e-mail).
Pro aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely je nicméně vždy důležité vyhodnotit, zda se jedná o porost navštěvovaný včelami a podle toho dodržet další příslušná opatření k ochraně včel dle § 3, § 4 popř. § 5, § 5a vyhlášky.

Z novely vyhlášky vyplývají tyto změny:
§ 4 - definice pro ukončení denního letu včel = 1 hod po západu slunce;
§ 5a - nová pravidla pro aplikaci přípravků nebo směsí po sobě (např. v rámci jednoho dne) při aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely- snížení reziduální zátěže opylovačů - minimální odstup 12 hod;

389 4/11/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Během nakvétání je nutné sledovat výskyt blýskáčka řepkového

Početnost blýskáčka lze sledovat v porostu na ranějších květenstvích a zejména na okrajích pozemků. Jeho škodlivost narůstá při pozvolném nástupu kvetení, což platí zejména pro letošní rok. Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely nebo směsí přípravků oznamte aplikaci včelařům v okolí 5 km. Kontaktní údaje lze nalézt na stránkách LPIS. Ideální pro řešení je výhodný balíček AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,1 (nebo VAZTAK ACTIVE 0,2l) + smáčedlo MultiAD 0,1l.

388 4/11/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

regulace na bujně rostoucích porostech

Na bujně rostoucích porostech, dobře nahnojených a v poslední době se srážkami lze provést v době prodlužovacího růstu ve výšce 20-30 cm regulaci triazolovými fungicidy. Podpoříte větvení a preventivně zasáhnete proti chorobám. K dipozici je TebuGUARD 0,5-0,6l, MetcoGUARD 0,5-0,6l, případně při silném tlaku hlízenky kombinovat s azoxystrobinem 0,4-0,6 l/ha. Pozor AzoGUARD má registraci od BBCH 61-69. Případně lze použít další regulátory CARYX O,7l, TOPREX 0,35l, TILMOR 0,7l nebo EFILOR 0,8l, PROPULSE 0,7l. Ošetření kombinujte s OilSTART NG 5 l/ha a případně s insekticidem proti blýskáčkovi.

387 4/2/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

využijte akční balíčky do řepky

V nabídce jsou akční blíčky do řepky:
AzoGUARD + MetcoGUARD + EsfenGUARD, které jsou vyjužitelné jak do obilnin, tak i do řepky.
Dále AcetGUARD + EsfenGUARD
AcetGUARD + VAZTAK ACTIVE
Neváhejte a využijte akční slevy!

373 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

regulace porostů ve výšce 20-30 cm

Aplikaci regulátorů růstu na jaře nelze paušalizovat. Zatímco na podzim jsou azoly vždy prospěšné, na jaře je třeba dávkování uzpůsobit síle rostlin a stupni sucha.

372 3/31/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření proti stonkovým krytonoscům

V nížinách (teplejších regionech) vzhledem k pokračujícímu náletu stonkových krytonosců je nutné ošetřit porosty podruhé ošetřit insekticidem. Ošetření se prování cca 10 dnů po první alikaci (většinou prováděná pyretroidy). Nyní je vhodné použít účinější přípravek s dlouhodobou účinností a je možné použít výhodný balíček:

AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD + 0,1 l/ha (Vaztak Active 0,2l, Markate 0,1l) nebo zvolit
PROTEUS 110OD 0,6-0,7 l, NURELLE D 0,6l. Ideálně v kombinaci s DAM 390. Při aplikaci ve vodě lze kombinovat s BorSTART 1l, BorphoSTART 1l nebo OilSTARTNG 5l
• Ve výše položených polohách se dokončují první aplikace kde je vhodné použít pyretroid, ale za slunečného a teplého počasí je obecně jejich účinnost krátkodobá a musíme jí posílit okyselením postřikové jíchy - optimum pH 6-6,5. Delší účinnost vykazuje EsfenGUARD, který se dávkuje na stonkové krytonosce 0,1 l/ha
1 aplikace EsfenGUARD 0,1 l ideálně v kombinaci s DAM 390. Při aplikaci ve vodě lze kombinovat s BorSTART 1l nebo OilSTARTNG 5l. Na 2. aplikace můžeme použít AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,1 l/ha (Vaztak Active 0,2l, Markate 0,1l)
nebo PROTEUS 110OD 0,5-0,75 l, NURELLE D 0,6l, BISCAYA 240 OD 0,2-0,3l. Ideálně v kombinaci s DAM 390. Při aplikaci ve vodě lze kombinovat s BorSTART 1l nebo OilSTARTNG 5l

369 3/4/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

monitoring stonkových krytonosců

Od 26. 2. 2019 byl zaznamenán v teplejších regionech přelet stonkových krytonosců na řepková pole.
Než přistoupíme k aplikaci, je nutné zvážit několik předpokladů pro úspěšný zásah.
Přelet stonkových krytonosců neznamená jejich okamžitou škodlivost. Ta nastane až po doletu samiček na pole (cca 4 denní zpoždění oproti samcům), úživném žíru a vývoji ovariol (2 týdny). K aplikaci i v teplých regionech bychom měli přistoupit od poloviny příštího týdne, ale to již předpověď hlásí ochlazení a noční teploty pod bodem mrazu.
Pokud tedy budete provádět první ošetření, provádějte ideálně pyretroidem na horní hranici dávkování – např.: EsfenGUARD 0,1l/ha, VAZTAC ACTIVE 0,3 l/ha, DECIS MEGA 0,15l/ha, KARATE ZEON 5CS 0,125l. Kyselé pH jíchy podporuje účinnost. Nyní není nutné aplikovat kvalitní přípravky typu AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,1l, NURELLE D 0,6l a PROTEUS 110 OD 0,5l, ty aplikujte ve druhém termínu aplikace na stonkové krytonosce, tedy s odstupem 10-14 dnů podle vývoje počasí.

368 3/4/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Řepku je nutné včas přihnojit

Včas proveďte přihnojení řepky ozimé. Ideální vzhledem k dřívejšímu nástupu vegetace je při regeneračním hnojení rozdělit dávku na silné porosty 1A-pozvolněji působící DASA 200-300 kg a následně 1B- LAV 200-300 kg na slabší porosty 1A LAV 200-300 kg a následně 1B DASA 200-300 kg. Vhodné je aplikovat po obnovení růstu kořenové soustavy - bílé kořínky.

364 10/29/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace je po příchodu srážek a oteplení znovu aktuální.

Po srážkách a otepelní kontrolujte růst na jednotlivých částech pozemků a naplánujte regulaci. Cílem je udržet růst řepky pod kontrolou a nedovolit prodlouzeni řapíků.

357 9/20/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Během teplého počasí se masivně rozšířila v nížinách mšice broskvoňová a zápředníček polní.

Stejně jako v roce 2016 se v některých oblastech začíná přemnožovat zápředníček a mšice broskvoňová na řepce. Kolonie mšice se vyskytují na spodní straně listů. Škodlivost je zejména na řídkých, nerovnoměrně vzešlých porostech. Dochází jak k přímému poškození rostlin sáním mšic, tak i k možnosti plošné infekce virózami, a to především virem žluté mozaiky vodnice (TuYV), zejména u porostů, které byly nedostatečně insekticidně ošetřované proti škůdcům. Možnost ošetření díky nové registraci Proteus 110 OD 0,5-0,75l jako ošetření proti zápředníčku polnímu.

356 9/20/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

probíhá nálet dřepčíka olejkového

monitorujte výskyt dřepčíka olejkového v porostech řepky pomocí Morickeho misek s dostatkem vody s větším množstvím saponátu. V případě zjištění výskytu aplikujte pyretroidy.

354 9/1/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Výdrol obilnin odstraňte před jeho škodlivostí, tedy ve fázi 2.-3. listu.

Intenzita zaplevelení výdrolem obilní předplodiny je významným způsobem ovlivněna technologií a kvalitou zpracování půdy před založením porostu řepky. Jeho výskyt je lokálně zvýšen v místech polehnutí obilní předplodiny nebo v místech zvýšených ztrát sklízecí mlátičky.

353 8/27/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Průběžně kontrolujte výskyt škůdců ve vzcházejících porostech řepky.

Na vzcházejících porostech řepky škodí celé spektrum škůdců. Sledujte výskyt dřepčíka černého, černonohého a polního, kteří poškozují rostliny při vzcházení - sledování náletu v miskách s dostatečným množstvím saponátu. Dřepčík olejkový - nalétává od konce září a poškozuje listovou plochu úživným žírem a následně klade vajíčka - monitoring výskytu miskami se saponátem, ponechat v porostu i po ošetření z důvodu pokračující migrace. Sledujte výskyt housenek zápředníčků, běláska řepného, běláska zelného a mšice střemchové na spodní straně listů. Během nočních hodin lze pozorovat housenky osenice polní. Sledujte v miskách nálet dospělců 3. generace květilky zelné od poloviny srpna. Monitorujte výskyt dospělců pilatky řepkové i jejích černých housenic na listech. Včasná diagnostika škůdců rozhoduje o účinnosti ošetření.

352 8/27/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

POST herbicidní ošetření proti dvouděložným plevelům

Při regulaci zaplevelení v porostech ozimé řepky nelze spoléhat v době sucha pouze na PRE ošetření herbicidy a je možné ho postavit nebo kombinovat s POST ošetřením. V suchých podmínkách bylo možné aplikovat v PRE aplikacích přípravky na bázi clomazonu. Pro následné POST ošetření je nutno aplikovat s přihlédnutím k růstové fázi řepky, ve které je vhodné aplikaci provézt a růstové fázi plevelů, ve které jsou ještě na daný herbicid citlivé.

351 8/27/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Technologie podsevů řepky

rozvíjí zejména v západní Evropě. Vedou k tomu omezení použití POR a minerálních hnojiv. Podsevy jsou odpovědí na zavedené limity hnojení, kdy odběr navíc je na úkor půdní zásoby, a tak je symbiotická fixace vzdušného N hlízkovými bakteriemi na kořenech bobovitých druhů rostlin zastoupených ve směsích podsevů do řepky velmi dobrá. V nabídce jsou podsevové směsi KeepSOILOSR.

350 8/3/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Řepkový MEGAPACK - HODNĚ JISTOTY ZA MÁLO PENĚZ

I tak by se dal shrnout MEGABALÍČEK pro řepku od společnosti SOUFFLET AGRO. A vystihuje přání každého agronoma, který má letos většinou omezené finanční prostředky po letošní ne příliš úspěšné sklizni, a přitom potřebuje založit nové porosty řepky na výborné úrovni. OŠETŘENÍ POROSTŮ řepky herbicidem + graminicidem + regulací + borem za 2040 kč/ha.

341 6/11/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

desikace řepky

Porosty řepky jsou různorodé, na mnoha místech došlo ke zmlazení či zaplevelení a to je nutné řešit desikací. Desikaci však nelze uspěchat, protože ztráty při předčasné aplikaci jsou výrazné (až 10% výnosu) díky nižší HTS a „podtržení“ vegetace části rostlin. Na nevyrovnanosti kvetení nebo nehomogenně dozrávání šešulí se podílí nejen poškození mrazem během zimy či předjaří, průběh počasí na jaře. Homogenita porostů závisí na homogenitě založení porostů, vyrovnanosti dávkování vstupů a volbou odrůd s homogenním kvetením. Nehomogenitu podporujeme nevhodnými kombinacemi tankmixů přípravků (s většími či menšími projevy fytotoxicity), nerovnoměrnou aplikací N hnojiv, morforegulátorů a fungicidů.
Desikace snižuje ztráty výdrolem (10-20%) a ztráty na sklízecí mlátičce, zvyšuje výkon sklízecí mlátičky (až o 30%) a v neposlední řadě není nutné dosoušet sklizenou produkci, kde náklady na sušení a provoz dosoušecí linky jsou nemalé. Po dešťových srážkách desikovaný porost rychleji vysychá, což opět zrychluje sklizeň.

334 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte se na desikace a lepení

Porosty řepek jsou různorodé, tak jak různorodé počasí působilo během celého roku. Každopádně zmlazené porosty budou vyžadovat desikaci. Některé porosty budou jen potřebovat zalepit a nechat dotáhnout přírodním suchem, kterého je v některých oblastech letos dost a dost. PodGUARD je přípravek určený pro ochranu porostů olejnin a snižující výnosové ztráty způsobené samovolným praskáním šešulí před sklizní a během sklizně. Po aplikaci vytvoří na povrchu rostlin ochranný film, který zamezuje praskání šešulí a snižuje jejich křehkost. Elastický film omezuje pronikání atmosférické a srážkové vlhkosti do šešulí (lusků). Samostatná aplikace přípravku PodGUARD neomezuje dozrávání a umožňuje využít plného výnosového potenciálu. V kombinaci s desikantem zvyšuje jeho účinnost a chrání porost před ztrátami. Lze ho kombinovat s desiakcí na bázi glyfosátu v dávce 0,3-0,5 l PodGUARD + 2-3 l CLINIC (ROUNDUP,......)

321 5/18/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Po odkvětu ošetřete porosty proti bejlomorce a hlízence

Věnujte pozornost porostům řepky a sledujte výskyt bejlomorky kapustové - využitelný EsfenGUARD 0,2 l/ha. Ošetření kombinujte s ošetřením proti hlízence AzoGUARD 0,8-1l. Kombinujte s 10 kg močoviny ve 250 l vody.

302 4/30/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetřete šešulové škůdce v řepce

V květu řepky musíme sledovat výskyt bejlomorky kapustové a krytonosece šešulového, kteří dokáží velmi výrazně ovlivnit výnos řepky a tím celou ekonomiku jejího pěstování.

295 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Během nakvétání sledujte výskyt blýskáčka a nálet dalších škůdců.

Blýskáčka lze snadno sledovat v ranějších květenstvích řepky. Jeho škodlivost narůstá při pozvolném nástupu kvetení. Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely nebo směsí přípravků oznamte aplikaci včelařům v okolí 5 km. Kontaktní údaje lze nalézt na stránkách LPIS.

294 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulaci porostů provádějte ve výšce 20-30 cm

Při prodlužování porostů řepky nezapomínejte na regulaci triazolovými fungicidy. Podpoříte větvení a preventivně zasáhnete proti chorobám. K dipozici je TebuGUARD 0,5-1l případně další regulátory CARYX, EFILOR, TILMOR. Ošetření kombinujte s OilSTART NG 5 l/ha.

291 4/6/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Stonkoví krytonosci na ozimé řepce

Stonkoví krytonosci na ozimé řepce V nížinách byla insekticidní ochrana proti stonkovým krytonoscům prováděná od začátku dubna. • V nížinách již byly provedeny první aplikace proti stonkovým krytonoscům. Aktuálně je řepka ve fázi viditelného hlavního květenství. V miskách zaznamenáváno pokračování náletu krytonosců a začátek náletu blýskáčka a mšic. Pro opakovaní aplikace nyní již používejte insekticid s dlouhodobou účinností ve výhodných balíčcích:
2. aplikace: AcetGUARD + EsfenGUARD 0,1 kg + 0,1 l/ha (Vaztak Active 0,2l, Markate 0,1l)
nebo AcetGUARD 0,12 kg, PROTEUS 110OD 0,5-0,75 l, NURELLE D 0,6l, BISCAYA 240 OD 0,2-0,3l. Ideálně v kombinaci s DAM 390. Při aplikaci ve vodě lze kombinovat s BorSTART 1l nebo OilSTARTNG 5l
• Ve výše položených polohách probíhá první aplikace. Za slunečného a teplého počasí je účinnost pyretroidů krátkodobá. Delší účinnost však vykazuje EsfenGUARD, který se dávkuje na stonkové krytonosce 0,1 l/ha
1 aplikace EsfenGUARD 0,1 l ideálně v kombinaci s DAM 390. Při aplikaci ve vodě lze kombinovat s BorSTART 1l nebo OilSTARTNG 5l
2. aplikace: AcetGUARD + EsfenGUARD 0,1 kg + 0,1 l/ha (Vaztak Active 0,2l, Markate 0,1l)
nebo AcetGUARD 0,12kg, PROTEUS 110OD 0,5-0,75 l, NURELLE D 0,6l, BISCAYA 240 OD 0,2-0,3l. Ideálně v kombinaci s DAM 390. Při aplikaci ve vodě lze kombinovat s BorSTART 1l nebo OilSTARTNG 5l

284 3/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Podpora výnosového potenciálu = OilSTART NG

Během teplého podzimu většina řepek vytvořila značné množství nadzemní biomasy. Ta podlehla silným mrazům. Živiny, které řepka akumulovala do těchto listů je nutné nahradit. to lze efektivně pomocí hnojiva OilSTART NG

283 3/3/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Sledujte letovou aktivitu stonkových krytonosců.

K monitoringu používáme žluté misky, lepové pásy nebo vizuální hodnocení počtu brouků.
Pro použití Mörickeho misky platí několik pravidel:
1. Misky je třeba umístit do porostu řepky včas – již od teplot okolo 6 °C
2. Na porost je nutné položit misky z několika stran
3. Do misky nalít směs vody a smáčedla v dostatečném množství.

Práh škodlivosti u kryt. řepkového je 3–6 brouků na 1 misku za 3 dny nebo 1 brouk na 40 rostlin. Pro zpřesnění termínu ošetření je vhodné sledovat pářící se jedince. Pro ověření zkontrolujte výskyt úživného žíru na listech řepky. Počet zachycených brouků v miskách nelze brát absolutně, protože existuje velká variabilita v „úspěšnosti“ zachycení krytonosců do jednotlivých misek i v rámci jednoho pole.
Nálet brouků a potřeba ošetření se zejména u krytonosce řepkového shoduje s květem „zlatého deště“
V oblastech s převahou krytonosce čtyřzubého (severní a střední Morava) je možné provést ošetření v pozdějším termínu.

282 3/3/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Minerální hnojiva aplikujte včas.

Jednak včas, ale čpavkové formy N pokud možno těsně před příchodem srážek.

280 10/11/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

S příchodem oteplení opakujte regulaci řepek

Regulaci provádějte razantní dávkou triazolového přípravku - např TebuGUARD v dávkách 0,6-1l dle růstové aktivity řepky a časového odstupu od předchozího regulačního zásahu. Kombinujte s BorSTART 1l nebo u hustých porostů raději s OilSTART 3l.

277 9/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

ŠPATNÉ POROSTY STÁLE KONTROLUJTE, ZEJMÉNA VÝSKYT PLŽŮ I OSTATNÍCH ŠKŮDCŮ A PODPOŘTE VÝŽIVNÝ STAV AP

Proveďte podpůrný zásah kombinací OilSTART fluid 3 l nebo CereaSTART 3l s přídavkem do 10 kg močoviny, což je osvědčené kombinace základních živin pro nakopnutí pomaleji se vyvíjejících porostů.
Porosty po fytotoxicitě (často se projevuje poškození po přípravcích s clomazonem) aplikujte OilSTART 3-5 l + 10 kg močoviny a následně aplikujte BorSTART 1 l + močovina 5 kg.

276 9/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

KONTROLUJTE VÝSKYT ŠKŮDCŮ

k monitoringu kombinujte pozorování s monitoringem pomocí misek se saponátovou vodou, lepovými pásy.

275 9/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Listová aplikace boru do řepky

Listová aplikace boru do řepky patří ke standardním agrotechnickým zásahům vzhledem k vysoké náročnosti řepky na tento prvek a nedostatečnému zásobení rostlin z půdy.

274 9/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

ZVLÁDNUTÉ POROSTY ŘEPKY VYŽADUJÍ REGULACI

Kombinace TebuGUARD + BorSTART představuje ověřenou, účinnou a ekonomickou podporu dobrého přezimování řepky. Nabízíme cenově výhodný balíček 10 + 10l.

273 9/3/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

POST herbicidní ošetření proti dvouděložným plevelům

Při regulaci zaplevelení v porostech ozimé řepky nelze spoléhat pouze na PRE ošetření herbicidy a je nutné ho kombinovat s vhodným POST ošetřením. Nejlepších výsledků bývá dosahováno u tzv. časných POST aplikací, kdy plevele mají vyvinuty 2 (citlivé plevele maximálně 4) pravé listy.

272 9/3/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Nejdůležitejším mikroprvkem pro řepku je Bor. Aplikujte ho již během podzimu.

Většina půd v ČR obsahuje bor na nízké úrovni, a proto je nutné u porostů řepky zajistit jeho příjem pomocí listových hnojiv. K tomu účelu bylo vyvinuto listové hnojivo BorSTART, které řeší deficienci boru a díky cukerné složce dokáže efektivně povzbudit rostlinu. Ošetření můžeme kombinovat s graminicidem GramiGUARD 0,8 l/ha či morforegulátorem TebuGUARD 0,5-1l. Vhodné je provézt i samostatnou aplikaci BorSTART 1 l nebo kombinovat na pozvolně se vyvíjející se porosty BorSTART 1l + OilSTART 3 l + 10 kg močoviny nebo DAM s cílem zrychlení růstu, což platí zejména pro velmi slabé řepky. Vždy platí, že tyto kvalitní hnojiva mají účinnost při dostatečné listové pokryvnosti.

271 9/3/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Výdrol obilnin je nutno odstranit včas ještě před škodlivostí, tedy ve fázi 2.-3. listu

Intenzita zaplevelení výdrolem obilní předplodiny je významným způsobem ovlivněna technologií a kvalitou zpracování půdy před založením porostu řepky. Jeho výskyt je lokálně zvýšen v místech polehnutí obilní předplodiny nebo v místech zvýšených ztrát sklízecí mlátičky.

270 9/3/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

S příchodem deštivého počasí kontrolujte výskyt plžů na pozemcích!

Deštivé počasí umožní rozvoj plžů. Ohrožené jsou zejména pozdní výsevy nebo řepky ve fázi do BBCH 13. Rozlišujte:
Plzák španělský – viditelný i během dne, do roka má jednu generaci, výskyt zejména na okrajích pozemků = APLIKACE CLARTEX NEO NA SOUVRATÍCH.
Slimáček síťkovaný a polní – drobnější, viditelný na povrchu jen v nočních hodinách, několik generací do roka, vyskytuje se zejména ve vnitřní části polí = APLIKACE CLARTEX NEO PLOŠNĚ.

265 8/26/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Průběžně kontrolujte výskyt škůdců v porostech řepky.

postupně se v porostech vyskytují dřepčík polní, černý a černonohý, kteří poškozují žírem vzcházející rostliny. Nalétá dřepčík olejkový, pilatka, osenice, květilka, zápředníček a mšice.

264 8/4/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Volba herbicidů s PRE použitím

Preemergentní herbicidní ošetření musí být provedeno včas, nejlépe do 3 dnů po zasetí (především za vlhkého a teplého počasí) tak, aby nebyla zasažena vzcházející řepka. S aplikací lze otálet pouze u herbicidů obsahující úč. látky metazachlor, dimethenamid a quinmerac, které mohou být aplikovány i na vzcházející řepku, nicméně plevele by v době aplikace měly mít vytvořeny max. pravé listy (s rostoucí růstovou fází plevelů účinnost prudce klesá).
Předpokladem účinnosti je kvalitní zpracování půdy. Hrudovitý povrch vytvářejí aplikační stíny a při následném rozpadu hrud dostávají na povrch půdy klíčivá semena, která jsou v nich nebo pod nimi ukrytá a mohou následně klíčit.

263 8/4/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kvalitní odrůda = základ úspěšného pěstování řepky ozimé

Ze základem úspěchu pěstování je volba vhodného hybridu, vhodná příprava půdy a včasné setí, dobré odplevelení včetně výdrolu. Společnost SOUFFLET AGRO nabízí v exkluzivní nabídce tyto hybridy:

Loki je středně raný hybrid s vysokým výnosovým potenciálem, v odrůdových pokusech ČZU 2016 se umístil mezi TOP 10 odrůdami. Loki se vyznačuje středním až vyšším vzrůstem, středně raným kvetením, dobrým větvením a výbornou odolností proti předčasnému praskání šešulí. Vhodná doba výsevu je ve středně raném až mírně pozdním termínu.

REGIS je vysoce výnosný středně raný hybrid, vhodný do všech oblastí pěstování. Výrazná plasticita, mrazuvzdornost a odolnost k extrémním podmínkám. Díky silným kořenům velmi dobře snáší minimalizační technologie. Rostliny středně vysoké, výborná větvící schopnost od spodních pater. Určený pro setí v agrotechnickém termínu, vzhledem k rychlému růstu na podzim a výrazné plasticitě snáší i pozdní setí. Vysoký výnos poskytuje i při nižší intenzitě, velmi dobře reaguje na vyšší úroveň vstupů.

MIRANDA je nový vysoce výkonný, středně raný hybrid.
Přednosti:
• plastický vhodný do všech podmínek pěstování,
• je vhodný i pro minimalizační technologie
• středně rychlý podzimní vývoj (snáší pozdní výsev)
• výborná mrazuvzdornost prověřena zimou 2016/2017

254 7/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Lepidlo = PODGUARD

PodGUARD je přípravek určený pro ochranu porostů olejnin a snižující výnosové ztráty způsobené samovolným praskáním šešulí před sklizní a během sklizně. Po aplikaci vytvoří na povrchu rostlin ochranný film, který zamezuje praskání šešulí a snižuje jejich křehkost. Elastický film omezuje pronikání atmosférické a srážkové vlhkosti do šešulí (lusků). Samostatná aplikace přípravku PodGUARD neomezuje dozrávání a umožňuje využít plného výnosového potenciálu. V kombinaci s desikantem zvyšuje jeho účinnost a chrání porost před ztrátami.

240 4/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Porosty po dlouhém chaldném odbobí ocení nastartování ve formě výživy

Pomalý růst, prožloutnutí růstového vrcholu, žloutnutí starších listů - to vše je důsledek chaldného počasí, které panuje v poslední době. Nyní je předpověď od 29.dubna poměrně dobrá a porosty budou vyžadovat nastartování ve formě kvalitní výživy přes list.
Použijte OilSTART 5 l v kombinaci s DAM 10-15 l + (insekticid - pokud je výskyt škůdců = AcetGUARD 100 g + Markate 0,1l nebo Vaztak Active 0,2l).

239 4/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrola výskytu škůdců vyžaduje během nakvétání

věnujte pozornost výskytu škůdců v porostech řepky. Stonkové krytonosce monitorujte v Morickeho miskách, které s růstem porostu posunujte do úrovně okolního porostu. Blýskáčka snadněji sledujte v květenstvích řepky. Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely oznamte aplikaci na obecní úřad, který informaci předá nahlášeným včelařům.

233 4/2/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulaci porostů provádějte při výšce porostů 20-30 cm

Při prodlužování porostů řepky nezapomínejte na regulaci triazolovými fungicidy. Podpoříte větvení a preventivně zasáhnete proti chorobám. K dipozici je TebuGUARD 0,5-1l případně další regulátory CARYX, EFILOR, TILMOR nebo TOPREX. Ošetření kombinujte s OilSTART Fluid 5l/ha.

232 4/2/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Při aplikaci rodenticidů do porostů nezapomínejte na ohlašovací povinnost!

Formulář na ohlášení v příloze.

226 3/28/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Porosty jsou přihnojeny LAV a DASA. Nyní kombinujte ošetření proti krytonoscům v DAMu, a tím doplnít

Zbytek plánované dávky dusíku aplikujte nyní v DAM a kombinujte s insekticidy proti škůdcům. POkud je nutný zásah graminicidy nebo Galerou nebo provézt na rychle rostoucích porostech morforegulaci, je nutné aplikovat ve vodě.

225 3/28/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Monitorujte nálet krytonosce řepkového a krytonosce čtyřzubého do porostů řepky pomocí Morickeho mis

Při monitoringu umisťujte misky zejména na stranu pole, bližšímu k loňskému řepkovišti a kontrolujte každý den. Do misek při slunečném počasí doplňujte vodu s přídavkem smáčedla.

222 1/4/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Objednejte si včas pevná hnojiva pro regenerační přihnojení

Zima jednou skončí a porosty řepky se Vás budou za nedlouho ptát: "Máte objednaná hnojiva?" "Máte opravenou a připravenou techniku na transport a aplikaci pevných hnojiv?"

221 10/28/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Přihnojení slabších porostů

Věnujte pozornost slabším porostům řepky ozimé. Ty podpoře listovou aplikací OilSTART 3l + 10 kg močoviny. Plošně na všechny porosty na ještě před příchodem zimy lze aplikovat močovinu v dávce 80 - 100 kg/ha. Aplikaci močoviny proveďte nejprve na slabší porosty v plné dávce a postupně pokračujte na silnější porosty.

220 10/28/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Při kontrole porostů věnujte pozornost další vlně výdrolů

Dále kontrolujte výskyt dalších jednoděložných plevelů , jako jsou sveřepy, chundelka, lipnice, ....., které by se mohly zvláště v řidších porostech na jaře uplatnit. Ty se nejvíce vyskytují na souvratích a na místech vynechávek předchozích ošetření.

215 9/21/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Porosty řepky vyžadují průběžnou pozornou kontrolu

Porosty řepky vyžadují průběžnou pozornou  kontrolu Sledujte výskyt Dřepčíka olejkového ve žlutých miskách s dostatečným množstvím saponátu. Sledujte výskyt housenek na spodní straně listů a mšic. Končí výskyt dospělců 3. generace Květilky zelné - sledujte vývoj larev na kořenech. Pokračuje výskyt dospělců Pilatky i jejích černých housenek na listech.

214 9/19/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

zvýšený výskyt mšic na porostech řepky

zvýšený výskyt mšic na porostech řepky Věnujte pozornost na zvýšený výskyt mšic u porostů s nižší hustotou. Škodlivý výskyt mšice zelné byl zaznamenán v předchozím teplém a suchém počasí v teplejších oblastech na řídkých porostech (do 5 rostlin/m2). Dále se ojediněle vyskytovaly na spodní straně listů molice.

213 9/14/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pozor na škodlivý výskyt Dřepčíka olejkového

Pozor na škodlivý výskyt Dřepčíka olejkového od 8.9 je zaznamenána kulminace přeletu dospělců dřepčíka olejkového do nových porostů řepky. Následně bude probíhat úživný žír. Od poloviny zájí bude nutné porosty s výskytem dřepčíka olejkového nad prahem škodlivosti ošetřit. Práh škodlivost je při vzcházení a na podzim dán ztrátou 10 % listové plochy a zjištění 1–3 brouků na 1 metr řádků či 100 brouků ve 3 žlutých miskách za 1 den. Principem ochrany je zabránění dospělcům v kladení vajíček.

212 9/13/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pozor na výskyt housenek na spodní straně listů řepky.

Pozor na výskyt housenek   na spodní straně listů řepky. Pozor na kalamitní výskyt některých škůdců, které se v minulosti nevyskytovali. K novým škůdcům řepky patří housenky Zápředníčka polního, housenky běláska řepového a housenky běláska zelného. Dále musíme sledovat dospělce i housenice Pilatky řepkové. V nočních hodinách monitorovat výskyt housenek osenice polní.

211 9/13/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

TebuGUARD - účinná regulace za výbornou cenu

fungicid na bázi tebuconazolu s růstově stimulačním efektem, který zastavuje růst a zvyšuje mrazuvzdornost Má dlouhodobý účinek. Vhodné kombinovat se smáčedlem MultiAD 0,1l/ha nebo s GramiGUARD 0,8 l/ha. Podzimní ošetření proti fómové hnilobě se provádí ve fázi 5. – 9. listu, Vykazuje silný morforegulační efekt, který se využívá ke zpomalení prodlužovacího růstu řepky na podzim, k posílení kořenového krčku a podpoře tvorby postranních pupenů bočních větví, zároveň se zvyšuje odolnost k vyzimování rostlin.
Dávka 5. list = 0,5 l/ha a na každý další list 1 = + 0,1l

207 9/7/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Použití BorSTARTu dává základ vysokému výnosu

Většina půd v ČR obsahuje bor na nízké úrovni, a proto je nutné u porostů řepky zajistit jeho příjem pomocí listových hnojiv. K tomu účelu bylo vyvinuto listové hnojivo BorSTART, které řeší deficienci boru a díky cukerné složce dokáže efektivně povzbudit rostlinu. Ošetření můžeme kombinovat s graminicidem GramiGUARD 0,8 l/ha či morforegulátorem TebuGUARD 0,5-1l. Vhodné je provézt i samostatnou aplikaci BorSTART 1 l nebo kombinovat na pozvolně se vyvýjející se porosty BorSTART 1l + OilSTART 3 l + 10 kg močoviny nebo DAM s cílem zrychlení růstu, což platí zejména pro velmi slabé řepky. Vždy platí, že tyto kvalitní hnojiva mají účinnost při dostatečné listové pokryvnosti.

206 9/7/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Výdrol obilnin je nutno odstranit hned na začátku vegetace ve fázi 2.-3. listu

Výdrol obilnin je nutno odstranit hned na začátku vegetace ve fázi 2.-3. listu Intenzita zaplevelení výdrolem obilní předplodiny je významným způsobem ovlivněna technologií a kvalitou zpracování půdy před založením porostu řepky. Výskyt výdrolu můžeme regulovat vhodným zpracováním půdy. Jeho výskyt je lokálně zvýšen v místešch polehnutí obilniní předplodiny nebo v místech ztrát sklízecí mlátičky.

204 8/16/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Volba herbicidů s PRE použitím

Volba herbicidů s PRE použitím Účinná ochrana proti plevelům rozhoduje o úspěšnosti pěstování řepky.

203 8/16/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

ClartexNEO = ÚČINNÁ STRATEGIE V BOJI PROTI VŠEM DRUHŮM PLŽŮ

ClartexNEO = ÚČINNÁ STRATEGIE V BOJI PROTI VŠEM DRUHŮM PLŽŮ Upozornění všem pěstitelům řepky ozimé. Díky příznivému počasí lze předpokládat v letošním roce škodlivý výskyt plžů. Jejich škodlivost sledujeme hlavně v porostech ozimé řepky a dále v hybridních ozimých obilninách, které jsou na poškození silně citlivé díky nižšímu hustotě porostů.

177 4/4/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pokračujte ve sledování náletu krytonosce řepkového a krytonosce čtyřzubého.

Pokračujte ve sledování náletu krytonosce řepkového a krytonosce čtyřzubého. Účinná ochrana proti těmto škůdcům při vlhkém jaru podstatně snižuje napadení fómovou hnilobou i dalšími chorobami.

145 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

PodGUARD - nové lepidlo do řepky pro snížení předsklizňových ztrát.

PodGUARD je přípravek určený pro ochranu porostů olejnin a snižující výnosové ztráty způsobené samovolným praskáním šešulí před sklizní a během sklizně. Po aplikaci vytvoří na povrchu rostlin ochranný film, který zamezuje praskání šešulí a snižuje jejich křehkost. Elastický film omezuje pronikání atmosférické a srážkové vlhkosti do šešulí (lusků). Samostatná aplikace přípravku PodGUARD neomezuje dozrávání a umožňuje využít plného výnosového potenciálu. V kombinaci s desikantem zvyšuje jeho účinnost a chrání porost před ztrátami.

144 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Po odkvětu věnujte pozornost druhé generaci bejmolorky kapustové

Bejlomorka způsobuje výrazné škody na porostech. V případě výskytu aplikujte insekticid alespoň v okrajové části porostu. Na menších pozemcích aplikujte plošně

130 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetřete porosty proti hlízence

od začátku do konce kvetení je vhodná doba na aplikaci fungicidů proti hlízence

121 5/12/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Věnujte pozornost náletu šešulovým škůdcům.

Věnujte pozornost náletu šešulovým škůdcům. Pravidelně kontrolujte nálet šešulových škůdců zejména bejlomorku kapustovou a krytonosce šešulového.

115 4/13/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pokračujte ve sledování náletu krytonosce řepkového a krytonosce čtyřzubého.

Silný výskyt se uvádí (po přepočtu) u krytonosce řepkového více než 5 brouků a u krytonosce čtyřzubého více než 8 brouků za 1 den na jeden lapák.

111 3/18/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Sledujte výskyt larev dřepčíka olejkového

Sledujte výskyt larev dřepčíka olejkového v řapíkách listů a v růstovém vrcholu. Práh škodlivosti 1 larva/rostlinu. V zahraničí se osvědčily dávky CALYPSO 0,35l/ha, PROTEUS 0,75l/ha, NURELLE D 0,6l/ha ale je nutné dodržovat dávky přípravků registrované v ČR a dle platné etikety!!!!! Konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. Kalamitní výskyt na Kolínsku, Čáslavsku a v okolí Mladé Boleslavi. Kdo ošetřoval řepku na podzim proti dřepčíkům kvalitním insektivcidem, neměl by mít problém s výskytem larev dřepčíka olejkového v rostlinách řepky. Situaci způsobila teplá zima 2013/14 v kombinaci se zákazem EU moření neonikotinoidy při zásevu 2014.

110 3/18/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Aplikace rodenticidů - ohlašovací povinnost

Včas nahlaste aplikaci rodenticidů dle přiloženého dokumentu.

105 3/2/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Dávky N hnojiv přizpůsobte výnosovému potenciálu porostů

Probíhá přihnojení 1A (vyšší polohy) nebo 1B nížiny. Dávku uzpůsobte výnosovému potenciálu porostu. Používejte DASA, LAV 27% nebo močovinu. Poškozené místa od slimáčků a dřepčíků co nejdříve přesejte obilninou (jarní pšenice, jarní ječmen). Připravte se na monitoring náletu krytonosců.

104 2/5/2015 Author: Šilha Jiří , Phone:

Až zima skončí, řepka se Vás zeptá: "Máte objednaná hnojiva?"

V průběhu zimního období kontrolujte výskyt zejména hrabošů, kteří se mohou na některých částech pozemku množit. Průběžně sledujte poškození listové plochy mrazy a dalšími vlivy během zimního období. Důležité je včas objednat pevná hnojiva.

102 10/24/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Věnujte pozornost slabším řepkám

Po dokončení setí věnujte pozornost inventarizaci porostů s důrazem na monitoring výskytu hrabošů zvláště u později setých řepek v nižších růstových fázích.

101 10/24/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Poslední možnost zastavení růstu u přerostlých řepek.

Mnoho porostů se i při pozdnějším setí dostalo do pokročilé růstové fáze a velikost rostlin se dostala nad požadované optimum před nástupem zimy. Jakmile to dovolí sjíznost pozemku, je možné ještě řešit zvýšení mrazuvzdornost rostlin aplikací regulátorů na bázi triazolů.

96 10/3/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Stále kontrolujte výskyt škůdců

Stále kontrolujte výskyt škůdců Pokračujte ve sledování výskytu dřepčíků a slimáčků a plzáků. Na snímku vidíte typické poškození slimáčků i poměrně velkých rostlin. Porost ještě před týdnem poškozený nebyl, což svědčí o nutnosti porosty pravidelně kontgrolovat.

80 8/22/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Mezi liniovými odrůdami má WITT výborné výsledky

Mezi liniovými odrůdami  má WITT výborné výsledky Výkonnost nové odrůdy WITT dokladují výnosové výsledky z letošního roku.

79 8/22/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Na dosevy vybírejte vhodné hybridní odrůdy.

S koncem agrotechnické lhůty pro setí dávejte přednost hybridním odrůdám, které mají intenzivnější růst během podzimního období a tedy snesou relativně pozdní setí.

65 6/27/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Je vhodný čas na desikaci

V nejbližší době začnete provádět desikace porostů řepky. Výhodné je použít osvědčené přípravky na bázi glyphosátu (ROUNDUP KLASIK 3-4l, ROUNDUP FLEX 2,3-2,8l, CLINIC, DOMINATOR, GLXFOS, .....). Ty jsou kombinovatelné i s lepidlem SPODNAM, AGROVITAL, ELASTIQ, FLEXI).... Novinkou v desikacích je DESICATE, který na trh přináší novou účinnou látku pyraflufen-ethyl. Využitelné je i rychle působící REGLONE. Pokud máve vysoké pH vody pro aplikace, řešte vyšší účinnost glyfosátů přídavkem pHAD do postřikové jíchy. Dávka pHAD je 0,25% v postřikové jíše.

57 6/12/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Počítejte s desikací silnějších porostů a včas zajistěte vhodný přípravek

Nejvyšší čas objednat desikant na řepku. Termín aplikace se blíží. Výhodné je použít osvědčené přípravky na bázi glyphosátu (ROUNDUP KLASIK 3-4l, ROUNDUP FLEX 2,3-2,8l, CLINIC, DOMINATOR, GLXFOS, .....). Ty jsou kombinovatelné i s lepidlem SPODNAM, AGROVITAL, ELASTIQ, FLEXI).... Novinkou v desikacích je DESICATE, který na trh přináší novou účinnou látku pyraflufen-ethyl. Využitelné je i rychle působící REGLONE. Pokud máve vysoké pH vody pro aplikace, řešte vyšší účinnost glyfosátů přídavkem pHAD do postřikové jíchy. Dávka pHAD je 0,25% v postřikové jíše.

45 5/28/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Vyberte nejvhodnější odrůdu, nejlépe na X: Velkém polním dnu SOUFFLET AGRO ve Všetarech u Hradce Krá

Na probíhajících polních dnech věnujte pozornost vlastnostem jednotlivých odrůd a vyberte nejvhodnější odrůdu. Mezi výborné odrůdy patří hybridy ES CENTURIO, REGIS a GALIA. Mezi liniové odrůdy s vysokou výkonností patří plastická MIRAGE, nízké GALILEO, raný SW GOSPEL a nová velmi nadějná odrůda bílekvetoucí řepky WITT. Přijďte si vybrat odrůdu na X. Velký polní den SOUFFLET AGRO ve Všestarech u Hradce Králové.

40 5/21/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Ve vyšších polohách má smysl řepku ještě, ošetřit fungicidem.

Ve vyšších polohách (nad 500 m n.m.) ošetřete na konci květu porosty fungicidem. Ošetření spojte s ochranou proti šešulovým škůdcům. Na celém území je možnost využít ochranu porostů proti intenzivnímu slunečnímu záření přípravkem SunGUARD v dávce 0,75l.

28 5/11/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Ošetřete porosty řepky proti hlízence. Jsou ideální podmínky pro její šíření.

Vzhledem k deštivému počasí jsou ideální podmínky pro šíření hlízenky v porostech řepky ozimé, proto ošetřete porosty na konci kvetení kvalitním fungicidem v kombinaci s ošetřením proti šešulovým škůdcům.

18 5/9/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

pokračujte v ošetření porostů proti hlízence a šešulovým škůdcům a kombinujte s malou dávkou DAM či

Vrcholí nálet krytonosce šešulového a bejlomorky do porostů. Při zjištění výskytu doporučujeme ošetřit porosty BISCAYA 240OD 0,3l, BARIARD 0,3l, ECAIL ULTRA 0,3l, CALYPSO 480 SC 0,15-0,2l, MOSPILAN 20SP + VAZTAK ACTIVE 100g + 0,2l, PROTEUS 110OD 0,5-0,75l. Uvedené insekticidy lze kombinovat se stimulátorem OilTOP nebo 10 l DAM 390 nebo s fungicidem proti hlízence = ACANTO 1l, AMISTAR XTRA 0,75-1l, BUMPER SUPER, APEL 1l, PROSARO 250EC 0,75l, PICTOR 0,5l, GRISU 1,5l, PROPULSE 0,8-1l, SYMETRA 1l.

14 4/14/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Vrcholí nálet blýskáčka do porostů

Vrcholí nálet blýskáčka do porostů První ošetření proti blýskáčkovi uskutečňujeme na začátku prodlužovacího růstu, kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky a rostliny jsou cca 20 cm vysoké (50-51 BBCH) při výskytu v průměru jednoho brouka na jedno vrcholové květenství. Postačuje okrajové ošetření do hloubky cca 50 m, maximálně do hloubky 100 m.
Druhé ošetření směřujeme do období prvních dorostlých poupat na okrajích vrcholového květenství, korunní plátky v poupatech prosvítají (59 BBCH), při výskytu 2 brouků v průměru na jedno vrcholové květenství. Dosáhne-li napadení po ošetření znovu prahových hodnot před květem, ošetření se opakuje. Porosty se obvykle ošetří naposledy v době tvorby větví prvého řádu až začátkem květu (60 BBCH) při výskytu 3 brouků v průměru na vrcholové květenství.
V případě napadení okrajů nebo jen částí porostu se ošetřuje napadená část pozemku. Protahuje-li se začátek květu a brouci ve škodlivém množství poškozují nerozvinutá poupata postranních květenství, je možno porost ošetřit i po začátku květu vrcholového květenství pro včely neškodnými přípravky. V tom případě platí prahová hodnota 300 brouků v průměru na 100 postranních dosud nekvetoucích květenstvích. Počet brouků se zjišťuje na 20 místech v porostu vždy na vrcholovém květenství pěti sousedních rostlin (celkem na 100 rostlinách - vrcholových květenstvích) a to zvlášť na obvodu porostu do hloubky 50-100 m a zvlášť uvnitř porostu. Při teplotách nad 12 °C jsou brouci velmi pohybliví. Tehdy se doporučuje počítat brouky ráno do 7 hodin nebo odpoledne po 17 hodině. Při teplotách nižších než 15 °C jsou účinné jen pyrethroidy. Ostatní přípravky používat při teplotách 15 °C a vyšších. Porosty se ošetřují v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách od 17 hodin až do soumraku nebo od východu slunce, nejpozději do 7 hodin ráno.

Ochrana je účinná zejména přípravky: AVAUNT 0,17l, BISCAYA 240OD 0,25-0,3l, BARIARD 0,25-0,3l, ECAIL ULTRA 0,25-0,3l, , CALYPSO 480SC 0,1-0,15, FYFANON EW 2l, MOSPILAN 20SP + VAZTAK ACTIVE 100g+0,2l, PLENUM 0,15 kg,