To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

444 3/30/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

NOVĚ REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ S VYSOKOU HERBICIDNÍ ÚČINNOSTÍ NA PLEVELE V KUKUŘICI

NicodiGUARD + MesotriGUARD je elegantní češení POST aplikace na celé spektrum plevelů za nejnižší cenu!

414 7/21/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření proti bázlivci

Základem ochrany je střídání plodin - nesít kukuřici po kukuřici, sledovat výskyt bázlivce kukuřičného - načasování ochrany (monitorování výskytu samců bázlivce kukuřičného pomocí feromonových lapáků na webu UKZUZ). Na bázlivce kukuřičného možno aplikovat: Biscaya 240 OD, Explicit Plus, Steward nebo pyretroidy Decis Mega, Dinastia, Karate se Zeon technologií 5 CS

413 7/21/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření kukuřice proti zavíječi

Na většině území ČR bylo koncem června dosaženo sumy efektivních teplot pro kladení vajíček zavíječe kukuřičného a v nejteplejších oblastech byly potvrzeny záchyty dospělých motýlů.
K ošetření porostů kukuřice proti zavíječi využijte tyto přípravky:
Aktuálně k dispozici na skladu:
Coragen 20 SC 0,1 l/ha - účinkuje i na rezistentní jedince s dlouhým reziduálním účinkem a nízkou toxicitou vůči necílovým organismům.
Omezení: Vyloučen z použití v OP II. stupně podzemních vod, aplikace 1x za 3 roky. SPe3 - Za účelem ochrany necílových vodních organismů dodržte ochrannou vzdálenost 4 m od povrchové vody.

Pokud máte již nakoupeno, lze použít:
• Integro v dávce 0,5 - 0,7 l/ha - účinkuje i za vyšších teplot s dlouhým reziduálním působením.
Omezení: Vyloučen z použití v OP II. stupně povrchových vod.
• Steward, Explicit Plus, STOCKER v dávce 125 g/ha - vykazuje výbornou účinnost i za vyšších teplot a odolnost ke smyvu, optimální termín aplikace na počátku líhnutí housenek.
Omezení: SPe3 - Za účelem ochrany necílových vodních organismů dodržte ochrannou vzdálenost 4 m od povrchové vody.
Společně s aplikací insekticidu je vhodné doplnit důležité živiny formou listové výživy. ZinSTART 1 - 2 l/ha + NitroTOP NG 5 - 10 l/ha (močovina, DAM do 10 kg/ha)

412 7/21/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

POST aplikace herbicidů

U POST aplikace herbicidů rozhoduje fáze plevelů, měly by být vzešlé do fáze 4 pravých listů, ježatka max. 3 listy (před odnožováním). V této době jsou plevele díky vysoké citlivosti k herbicidům dobře potlačeny ještě před jejich možným konkurenčním působením na kukuřici.

349 7/9/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

ochrana proti bázlivci

Základem ochrany je střídání plodin - nesít kukuřici po kukuřici, sledovat výskyt bázlivce kukuřičného - načasování ochrany (monitorování výskytu samců bázlivce kukuřičného pomocí feromonových lapáků na webu UKZUZ). Na bázlivce kukuřičného možno aplikovat: Ampligo, Biscaya 240 OD, Explicit Plus, Steward nebo pyretroidy Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS

344 6/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Zavíječ kukuřičný – upřesnění signalizace ošetření

K ošetření proti zavíječi kukuřičnému doporučujeme přípravky
Integro 0,5–0,7 l/ha s dlouhou reziduální účinností i za vyšších teplot.
Coragen 20SC 0,1 l/ha s dlouhou reziduální účinností a nízkou toxicitou k necílovým organizmům.

253 7/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

kontrolujte výskyt škůdců v porostech kukuřice

Provádějte pravidelnou kontrolu porostů na výskyt škůdců. Ochrana proti zavíječi? v době líhnutí prvního instaru larev. Chemická ochrana je nezbytná při monokulturním pěstování kukuřice. Proti larvám je účinné moření osiva a aplikace půdních granulovaných a kapalných insekticidů. V současnosti by bylo možné použít insekticidy, které jsou registrované na drátovce v kukuřici. Tato ochrana je vhodná, pokud se v předchozím roce vyskytne více než 35 jedinců na jednom žlutém lapáku (Pherocon AM) za týden. Chemické ošetření proti dospělcům se v praxi provádí přípravky na bázi deltametrinu, lambda-cyhalothrinu, indoxacarbu, thiaclopridu, teflutrinu.
dále sledujeme výskyt mšic, které se násoedně podílejí i na přenosu viróz v porostech řepky a obilnin. Vedlejší účinnost na mšice má Ampligo a Nurelle D.