To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

519 5/7/2022 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti zavíječi

Nyní je nejvyšší čas zajistit si přípravek na ošetření porostů kukuřice proti zavíječi kukuřičnému. Dospělci létají od června do začátku září a postupně kladou vajíčka. Hromadný let obvykle nastává od poslední dekády června do počátku srpna s jedním maximem v první polovině a druhým ve druhé polovině července. Oplodněné samice kladou vajíčka převážně na spodní stranu listů ve skupinkách, které jsou tvořeny průměrně 15–30 vajíčky. Jedna samička může vyklást za život 250–350 vajíček.

518 4/20/2022 Author: silha , Phone: 724 336 184

Listová hnojiva do kukuřice.

Kukuřice během rychlého růstu potřebuje podpořit výživou. Tento překotný vývoj je nutné podpořit aplikací listových hnojiv přes list, aby kukuřici brzo tak říkajíc nedošel dech. Obecně se ví o pozitivním vlivu zinku na kukuřici. Doporučení pro aplikaci je 5-8 l NitroTOP + 1-2 l ZinSTART nebo CornSTART nebo StimSTART ( v pozdějších růstových fází StimTOP) a k tomu, pokud je dostatečná listová plocha a je to technicky možné přidat několik kg močoviny. Před aplikací kontrolujte výskyt mšic, ty se budou řešit s aplikací na zavíječe.
CornSTART (StimSTART) 2 l/ha v rané fázi kukuřice (BBCH 16–18) podporuje důležité fyziologické procesy, zajišťuje výživu N, P a Zn, jejichž spotřeba je v této fázi velmi vysoká, stimuluje rozvoj kořenového systému. Po aplikaci zajišťuje výbornou ochranu proti nízkým teplotám.
Možný TM s herbicidy konzultujte s technicko-poradenskou službou SOUFFLET AGRO. Druhou dávku Zn společně se S, která je neméně důležitá ve výživě kukuřice, provádíme společně s ošetřením proti zavíječi kukuřičnému. Porosty poškozené krupobitím
nebo stresované fytotoxicitou herbicidů je vhodné stimulovat přípravkem ZinSTART 1,5 l +
NitroTOPNG 5–10 l/ha nebo CornSTART 2 l/ha.

517 4/13/2022 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ochrana proti bázlivci

Základem ochrany je střídání plodin - nesít kukuřici po kukuřici, sledovat výskyt bázlivce kukuřičného - načasování ochrany (monitorování výskytu samců bázlivce kukuřičného pomocí feromonových lapáků na webu UKZUZ). Na bázlivce kukuřičného možno aplikovat: Explicit Plus, Steward nebo pyretroidy Decis Mega, Dinastia, Karate se Zeon technologií 5 CS.

516 4/3/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

herbicidní ochrana kukuřice

Vzešlé plevele před setím likvidujeme aplikací glyfosátu, v případě pýrohubného zásahu provádíme přípravu půdy k setí za 3 až 7 dní. PRE aplikace herbicidů omezí konkurenci plevelů od vzcházení, zejména na pozemcích s obtížnou následnou aplikací.

515 3/20/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Výběr hybridu

K základním prvkům výborného porostu kukuřice patří kvalitní genetika a kvalita osiva.

514 3/13/2022 Author: silha , Phone: 724 336 184

základní hnojení kukuřice

Kvalitní produkce a dostatečná výnosová úroveň je dosažitelná při kvalitním základním hnojení.

506 4/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

Výživa kukuřice

Nároky moderních výkonných hybridů kukuřic nejsou malé. Nutností je zajištění dostatečného obsahu základních živin N, P, K a Mg. Kukuřice je teplomilná C4 rostlina, která vyžaduje i vhodné pH a dostatečné množství organické hmoty v půdě (zaorávka organických hnojiv). Pod patovou aplikací NP/NPK hnojiv FertiSTART 50 NP 10:40 + 2 % Ca + 4 % S + 0,1 % Zn, FertiSTART 36 NP 16:20 + 12 % S + 0,05 % B + 0,01 % Zn, nebo FertiSTART 48 NPK 6:12:24 + 6 % S lze významně podpořit výnos. Celkovou dotaci N je vhodné rozdělit: 2/3 aplikujeme před setím (FertiTOP 44 NPS NP 20/5 + 19 % S + 2 % MgO + 0,02 % Cu, močovina, DAM 390) nebo těsně po zasetí (DAM 390), zbytek aplikujeme ve výšce porostu 2-4 listu (močovina, FertiTOP 44 NPS). Ideální je aplikace hnojiv přímo do půdy během meziřádkové kultivace.

478 7/14/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Zinek a podpora rychlého růstu v suchu

Kukuřice během rychlého růstu potřebuje podpořit výživou. Tento překotný vývoj je nutné podpořit aplikací listových hnojiv přes list, aby kukuřici brzo tak říkajíc nedošel dech. Obecně se ví o pozitivním vlivu zinku na kukuřici. Doporučení pro aplikaci je 5-8 l NitroTOP + 1-2 l ZinSTART nebo CornSTART a k tomu, pokud je dostatečná listová plocha a je to technicky možné přidat několik kg močoviny. Před aplikací kontrolujte výskyt mšic, ty se budou řešit s aplikací na zavíječe.

472 5/21/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

POST aplikace herbicidů

Část porostů je díky výskytu pýru a dalších plevelů určena pro POST aplikace herbicidů, kde o termínu aplikace rozhoduje fáze plevelů - ideálně do fáze 4 pravých listů, ježatka max. 3 listy (před odnožováním) - plevele likvidovat před jejich možným konkurenčním působením na kukuřici. Vhodný přípravek: Maister Power, Maister + Mero. Na polích s CPOST aplikací s přerostlými nebo regerujícími merlíky je možné využít MesotriGUARD 0,6-0,8 l + 0,5 l/ha TIPO (smáčedlo na bázi oleje).

466 5/6/2020 Author: Musil , Phone: 702239364

Podpora růstu kukuřice

Po aplikaci POST herbicidů je ve fázi 6-8 listu účelné kukuřici podpořit vhodným listovým hnojivem. Především N, P a Zn umožní eliminovat případné projevy fytotoxicity. Produkt CornSTART 2 l/ha společně s NitroTOP 5 l/ha dodá potřebné živiny pro zdárnou regeneraci porostu. Kombinace produktů stimuluje fyziologické procesy, zajišťuje výživu N, P, Zn, Mg a S jejichž potřeba je v této fázi velmi vysoká. Tento vstup taktéž podpoří rozvoj silného kořenového systému a po aplikaci zajišťuje výbornou ochranu proti nízkým teplotám.

444 3/30/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

NOVĚ REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ S VYSOKOU HERBICIDNÍ ÚČINNOSTÍ NA PLEVELE V KUKUŘICI

NicodiGUARD + MesotriGUARD je elegantní češení POST aplikace na celé spektrum plevelů za nejnižší cenu!

438 3/20/2020 Author: Musil , Phone: 702239364

Hnojení kukuřice

Celostní přístup je základem úspěšného pěstování. Vhodné pH a udržení organické hmoty v půdě (zaorávka organických hnojiv) v kombinaci s racionálním hnojením N, P, K a Mg umožní maximalizovat produkci. Ideální podmínky pro růst a vyrovnaný porost zajistíme předseťovou nebo podpatovou aplikací NPK hnojiv FertiSTART 42 NPK 6:24:12 + 2 % Ca, 5 % S, 0,05 % Zn nebo FertiSTART 48 NPK 6:12:24 + 6 % S nebo FertiSTART 36 NP 16:20 + 12 % S + 0,05 % B + 0,01 % Zn nebo FertiSTART 50 NP 10:40 + 2 % Ca + 4 % S + 0,1 % Zn. Velmi zajímavé je i mikrogranulované hnojivo OptiBOOST použitelné k aplikaci při setí do osivového lůžka, kde zajistí výživu v prvních fázích růstu, má vysokou koncentraci dobře přijatelných živin ve vyváženém poměru. Celkovou dávku N je vhodné rozdělit: 2/3 aplikujeme před setím (FertiTOP 44 NS 20 % N, 24 % S, močovina, DAM 390) nebo těsně po zasetí (DAM 390), zbytek aplikujeme ve výšce porostu 2.–4. listu (močovina, FertiTOP 44 NS). Nejvhodnější je aplikace hnojiv přímo do půdy během meziřádkové kultivace.

414 7/21/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření proti bázlivci

Základem ochrany je střídání plodin - nesít kukuřici po kukuřici, sledovat výskyt bázlivce kukuřičného - načasování ochrany (monitorování výskytu samců bázlivce kukuřičného pomocí feromonových lapáků na webu UKZUZ). Na bázlivce kukuřičného možno aplikovat: Biscaya 240 OD, Explicit Plus, Steward nebo pyretroidy Decis Mega, Dinastia, Karate se Zeon technologií 5 CS

413 7/21/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření kukuřice proti zavíječi

Na většině území ČR bylo koncem června dosaženo sumy efektivních teplot pro kladení vajíček zavíječe kukuřičného a v nejteplejších oblastech byly potvrzeny záchyty dospělých motýlů.
K ošetření porostů kukuřice proti zavíječi využijte tyto přípravky:
Aktuálně k dispozici na skladu:
Coragen 20 SC 0,1 l/ha - účinkuje i na rezistentní jedince s dlouhým reziduálním účinkem a nízkou toxicitou vůči necílovým organismům.
Omezení: Vyloučen z použití v OP II. stupně podzemních vod, aplikace 1x za 3 roky. SPe3 - Za účelem ochrany necílových vodních organismů dodržte ochrannou vzdálenost 4 m od povrchové vody.

Pokud máte již nakoupeno, lze použít:
• Integro v dávce 0,5 - 0,7 l/ha - účinkuje i za vyšších teplot s dlouhým reziduálním působením.
Omezení: Vyloučen z použití v OP II. stupně povrchových vod.
• Steward, Explicit Plus, STOCKER v dávce 125 g/ha - vykazuje výbornou účinnost i za vyšších teplot a odolnost ke smyvu, optimální termín aplikace na počátku líhnutí housenek.
Omezení: SPe3 - Za účelem ochrany necílových vodních organismů dodržte ochrannou vzdálenost 4 m od povrchové vody.
Společně s aplikací insekticidu je vhodné doplnit důležité živiny formou listové výživy. ZinSTART 1 - 2 l/ha + NitroTOP NG 5 - 10 l/ha (močovina, DAM do 10 kg/ha)

412 7/21/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

POST aplikace herbicidů

U POST aplikace herbicidů rozhoduje fáze plevelů, měly by být vzešlé do fáze 4 pravých listů, ježatka max. 3 listy (před odnožováním). V této době jsou plevele díky vysoké citlivosti k herbicidům dobře potlačeny ještě před jejich možným konkurenčním působením na kukuřici.

386 4/2/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

PRE aplikace herbicidů

Preemergentní herbicidní ošetření kukuřice má své opodstatnění především:
- při časnějším setí kukuřice nebo delší době od setí do vzejití kukuřice),
- na pozemcích s velmi vysokou intenzitou zaplevelení jednoletými pleveli, kde hrozí vysoká konkurence plevelů již na počátku vegetace.

Za sucha však dochází k výraznému snížení účinnosti, především na plevele vzcházející z větší hloubky. V případech dlouhodobého a extrémního sucha lze zvýšit účinnost půdních herbicidů použtím smáčedla MultiAD 0,1%.
Ekonomicky nejvýhodnější je u pozemků s vsokou intenzitou zaplevelení použít snížené dávku komplexního preemergentního herbicidu a CPOST nebo POST pozemek dočistit vhodným postemergentním přípravkem.
U přímého setí do mulče není logicky preemergentní ošetření dostatečně účinné, proto je základem
ošetření CPOST nebo POST ošetření.
Preemergentní ošetření - využití:
V přípravcích MesotriGUARD 0,75l, WING P 3-4l, KOBAN TOP 2 l + MesotriGUARD 0,75l, AKRIS 2-3l a další

385 4/2/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

základní hnojení

Intenzivní pěstování kukuřice vyžaduje odpovívající zajištění výživy rostlin. P,K,Mg a převážnou část N je nutné aplikovat nejpozději před setím a přípravou, část se dá aplikovat i pod patu. Pro nastartování vývoje a omezení výpadků rostlin použijte mikrogranulované hnojivo FertiBOOST při setí. Pro snadnou aplikaci nabízíme i aplikátory přímo na Váš secí stroj. FertiBOOST je mikrogranulované hnojivo, které může být uloženo v těsném okolí klíčících semen, má vysokou koncentraci dobře přijatelných živin ve vyváženém poměru. TPP technologie maximalizuje využití fosforu
tím, že minimalizuje jeho fixaci v půdě do nepřístupných forem.
Celkovou dávku dusíku je vhodné rozdělit: 2/3 aplikujeme před setím (SA granulovaný, močovina, DAM 390) nebo těsně po zasetí (DAM 390), zbytek aplikujeme ve výšce porostu 2.–4. listu (močovina, SULFAMMO 30).

367 10/29/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Přichází nová generace hybridů kukuřice.

Vyžádejte si nový katalog osiv jařin společnosti SOUFFLET AGRO, který obsahuje rozšířenou nabídku osiv kukuřice o novou generaci hybridů. Genetika je základ úspěchu. Včas objednejte kvalitní hybridy, které jsou vhodné do Vašich podmínek.

349 7/9/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

ochrana proti bázlivci

Základem ochrany je střídání plodin - nesít kukuřici po kukuřici, sledovat výskyt bázlivce kukuřičného - načasování ochrany (monitorování výskytu samců bázlivce kukuřičného pomocí feromonových lapáků na webu UKZUZ). Na bázlivce kukuřičného možno aplikovat: Ampligo, Biscaya 240 OD, Explicit Plus, Steward nebo pyretroidy Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS

344 6/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Zavíječ kukuřičný – upřesnění signalizace ošetření

K ošetření proti zavíječi kukuřičnému doporučujeme přípravky
Integro 0,5–0,7 l/ha s dlouhou reziduální účinností i za vyšších teplot.
Coragen 20SC 0,1 l/ha s dlouhou reziduální účinností a nízkou toxicitou k necílovým organizmům.

333 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Zinek a podpora rychlého růstu v suchu

Kukuřice nyní za teplého počasé doslova letí před očima nahoru. Tento překotný vývoj je nutné podpořit aplikací listových hnojiv přes list, aby kukuřici brzo tak říkajíc nedošel dech. Obecně se ví o pozitivním vlivu zinku na kukuřici. Doporučení pro aplikaci je 5-8 l NitroTOP + 1-2 l ZinSTART a k tomu, pokud je dostatečná listová plocha a je to technicky možné přidat několik kg močoviny. Před aplikací kontrolujte výskyt mšic, ty se budou řešit s aplikací na zavíječe.

323 5/24/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

POST aplikace herbicidů

U POST aplikace herbicidů rozhoduje fáze plevelů, měly by být vzešlé do fáze 4 pravých listů, ježatka max. 3 listy (před odnožováním). V této době jsou plevele díky vysoké citlivosti k herbicidům dobře potlačeny ještě před jejich možným konkurenčním působením na kukuřici. Vhodný přípravek: Maister Power, Maister

299 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

PRE aplikace herbicidů

Preemergentní herbicidní ošetření kukuřice má své opodstatnění především:
- při časnějším setí kukuřice nebo delší době od setí do vzejití kukuřice),
- na pozemcích s velmi vysokou intenzitou zaplevelení jednoletými pleveli, kde hrozí vysoká konkurence plevelů již na počátku vegetace.

Za sucha však dochází k výraznému snížení účinnosti, především na plevele vzcházející z větší hloubky. V případech dlouhodobého a extrémního sucha lze zvýšit účinnost půdních herbicidů použtím smáčedla MultiAD 0,1%.
Ekonomicky nejvýhodnější je u pozemků s vsokou intenzitou zaplevelení použít snížené dávku komplexního preemergentního herbicidu a CPOST nebo POST pozemek dočistit vhodným postemergentním přípravkem.
U přímého setí do mulče není logicky preemergentní ošetření dostatečně účinné, proto je základem
ošetření CPOST nebo POST ošetření.
Preemergentní ošetření - využití:
V přípravcích ADENGO 0,44l, WING P, KOBAN+SUCCESOR, AKRIS 2-3l,

289 3/26/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

základní hnojení

Intenzivní pěstování kukuřice a využití genetických možností moderních hybridů vyžaduje
půdy dobře zásobené živinami. Základním předpokladem dobrého příjmu živin je
upravení půdní reakce vápněním a udržení hladiny organické hmoty v půdě. Fosforečná,
draselná a hořečnatá hnojiva aplikujeme již na podzim, v případě, že jsou kombinována
se zaorávkou organických hnojiv, zvyšuje se jejich využitelnost. Vhodné podmínky pro
růst a vyrovnaný porost zajistíme předseťovou aplikací NPK, AMOFOS a EUROFERTIL
nebo aplikací pod patu. Pro nastartování vývoje a omezení výpadků rostlin použijte
mikrogranulované hnojivo FertiBOOST při setí. Pro snadnou aplikaci nabízíme i aplikátory
přímo na Váš secí stroj. Více na straně 30 a 31. FertiBOOST je mikrogranulované hnojivo,
které může být uloženo v těsném okolí klíčících semen, má vysokou koncentraci dobře
přijatelných živin ve vyváženém poměru. TPP technologie maximalizuje využití fosforu
tím, že minimalizuje jeho fixaci v půdě do nepřístupných forem. Celkovou dávku dusíku je
vhodné rozdělit: 2/3 aplikujeme před setím (SA granulovaný, močovina, DAM 390) nebo
těsně po zasetí (DAM 390), zbytek aplikujeme ve výšce porostu 2.–4. listu (močovina,
SULFAMMO 30).

253 7/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

kontrolujte výskyt škůdců v porostech kukuřice

Provádějte pravidelnou kontrolu porostů na výskyt škůdců. Ochrana proti zavíječi? v době líhnutí prvního instaru larev. Chemická ochrana je nezbytná při monokulturním pěstování kukuřice. Proti larvám je účinné moření osiva a aplikace půdních granulovaných a kapalných insekticidů. V současnosti by bylo možné použít insekticidy, které jsou registrované na drátovce v kukuřici. Tato ochrana je vhodná, pokud se v předchozím roce vyskytne více než 35 jedinců na jednom žlutém lapáku (Pherocon AM) za týden. Chemické ošetření proti dospělcům se v praxi provádí přípravky na bázi deltametrinu, lambda-cyhalothrinu, indoxacarbu, thiaclopridu, teflutrinu.
dále sledujeme výskyt mšic, které se násoedně podílejí i na přenosu viróz v porostech řepky a obilnin. Vedlejší účinnost na mšice má Ampligo a Nurelle D.

161 8/12/2015 Author: Štípek , Phone:

Ochraňte kukuřici před divočáky WILDGRANIXEM

Přichází kritické období pro porosty kukuřice v mléčné zralosti z důvodů jejich atraktivity pro divoká prasata. Zabránit nevratným škodám na porostech můžete aplikací přípravku WILDGRANIX. Jedná se o velice přírodě šetrný avšak velmi účinný přípravek v granulované formě, jehož účinnost je v praxi ověřena po dobu 2-3 týdny.

94 9/30/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

30.9. - Agroforum v Ledčicích u Mělníka

30.9. - Agroforum v Ledčicích u Mělníka Zveme vás do Ledčic u Mělníka na poslední z polních dnů kukuřic pořadaný naší společností.

92 9/16/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

17.9. - Agroforum ve Všestarech u Hradce Králové

17.9. - Agroforum ve Všestarech u Hradce Králové Zveme vás do Všestar u Hradce Králové na druhý polní den kukuřice. Kromě přehlídky hybridů kukuřice značky MAISADOUR a SELEKTA vám budou představeny novinky v programu Nutriplus® jehož součástí je i služba Precosem®.

84 9/3/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

AGROFORUM v Bučině u Vysokého Mýta

AGROFORUM v Bučině u Vysokého Mýta Zveme Vás na první tradiční setkání věnované kukuřici, které se koná v pondělí 15.9 v Bučině u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí.

46 5/31/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Zinek pomůže zvýšit počet rzn v palici

Zinek pomůže zvýšit počet rzn v palici Nízké teploty a studený déšť v době klíčení kukuřice na řadě míst způsobili poškození vzcházejících rostlin a částečně i redukci jedinců na hektar, tato ztráta se u kukuřice nedá kompenzovat. Správnou výživou rostlin ale můžeme přispět k lepšímu rozvoji kořenového systému, výšce a olistění rostlin, správnému opylení a vytvoření palic s vyšším počtem zrn. Významnou roli hraje zinek.

33 5/16/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Regenerace porostů kukuřice

Regenerace porostů kukuřice Chladné počasí v posledních dvou týdnech má negativní vliv na růst kukuřice, lokálně neušla ani středně silnému až silnému mrazovému poškození. Projevem je žloutnutí a zastavení růstu, v horším případě i výpadek rostlin. Regenerace takto poškozených porostů by měla směřovat k podpoře kořenového aparátu a nastartování metabolismu. V rostlinách je výrazně zpomalený příjem živin, proto je na místě listová výživa dusíkem v močovinové formě a fosforem, kterou je možné doplnit stimulátory, z mikroprvků je nejdůležitější zinek.