To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

475 3/29/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření klasu

Při deštivém průběhu počasí je nutné zajisti ochranu klasů zejména u porostů, které mají vyšší výnosový potenciál. Včasná aplikace "do klasu" pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci hnědou a rynchosporiovou skvrnitostí, rhzem a ramilárií a pomůže udržet přepady na vysoké úrovni. Aplikujte MetcoGUARD Plus 0,3-0,5 l + ProthioGUARD 0,3-0,5l , který lze zakoupit i ve výhodném balíčku. Dále lze použít TebuGUARD 0,3-0,5 l + ProthioGUARD 0,3-0,5l nebo MetcoGUARD Plus 0,6-1l, TebuGUARD 0,6-1l, TebuGUARD PLUS 0,4-0,6 l. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu zbytkku kohoutka, mšic a třásněnek EsfenGUARD 0,1l. Posílení účinnosti lze smáčedlem MultiAD 0,1l/ha.

474 3/28/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

vhodná morforegulace v BBCH 37-43

Pokud je průběh srážek optimální, růst ječmene je intenzivní a dochází k prodlužování horních internodií. Tomu lze zabránit aplikací růstového regulátoru na bázi ethefonu v přípravku EtheGUARD. Dávkujeme 0,3-0,75 l/ha. Nižší dávky po předchozí regulaci a při méně intenzivním růstu. Vysšší dávky bez předchozí aplikace a při dostatku srážek.

473 3/22/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

vhodná morforegulace v BBCH 31-32

Suchý průběh počasí na konci odnožování a začátku sloupkování nutí k uvážlivému použití morfogerulátorů na bázi trinexapac ethylu - MoGUARD. V hustých porostech s dostatkem vody v půdním profilu zejména po dobrých předplodinách voléme dávku 0,2-0,3l/ha
To platí zejména v hustějších porostech ječmene, a ta se dá spojit s ochranu proti chorobám - choroby pat stébel ProthioGUARD 0,75l/ha (dle náchylnosti odrůdy a moření SYSTIVOU). Pro správné rozhodnutí je nutné zkontrolovat počet životaschopných odnoží/m2 a počet slabých odnoží a délku internodií. Kontrolu je nutné provézt přímo na poli. Příčiny polehání porostů jsou nejčastěji díky silné hustotě porostu, slabému stéblu, větší délce internodií, špatnému zakořenění. To vede k přelomení stébla a k omezení přívodu vody a živin cévními svazky stébla do asimilačních ploch. Zpevnění stébla provádíme u porostů, které nejprve dosáhly cílové hustoty porostu přípravky na bázi trinexapac-ethylu. Varianty ošetření:
Silné porosty při dostatku srážek: MoGUARD 0,2-0,3l nebo MoGUARD 0,15-0,2l + CCC 0,5-0,7l nebo Fabulis 1l, Medax Max 0,6 kg.
Řídké porosty v přísušku: raději odložit regulaci na pozdější fázi.
Řídké porosty, porosty s viditelným prožlucením, projevy silného přísušku: aplikaci odložit nebo neprovádět.
Upozornění: 1. účinek trinexapac-ethylu silně zesiluje intenzivní sluneční a stres ze sucha a v takových podmínkách dávku snižujeme nebo odkládáme. V úrodných oblastech a vysoké úrovni agrotechniky dochází po obnovení srážek k obnovění růstu, což lze řešit buď apliakcí MoGUARD (který před tím nešel aplikovat) nebo následnou aplikací etephonu (EtheGUARD).

470 3/20/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Naplánujte dobré nastartování vývoje porostů listovými hnojivy CereaSTART nebo StimSTART v ječmeni j

Při stresových podmínkách využijte startovací hnojivo pro obnovení růstu a zdárného vývoje ječmene. Ideální termín použití je po aplikaci herbicidů v dávce CereaSTART 3 l/ha (StimSTART 1-2l) + DAM 2-5l + CCC 0,5l + (u náchylných odrůd neošetřených SYSTIVOU fungicid na padlí). U odrůd KWS AMADORA, LG TOSCA, KWS THALIS, OVERTURE, RGT Planet můžeme přidat mikroprvky v OligoSTART 0,5-1 l/ha.
U odrůd LEXY, LG Stamgast, Bojos, LG Slovan mikroprvky neaplikujte nebo použijte výrazně sníženou dávku.

469 3/18/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Nezapomeňte na oves hluchý v ozimém ječmeni

Po kontrole porostů je nutné ošetřit proti ovsu hluchému. Nejčstěji se pro regulaci ovsa hluchého a chundelky metlice v porostech ječmene jarního iozimého používá přípravek AXIAL PLUS v dávce 0,6 l/ha v solo aplikaci, pro chundelku 0,75-0,8l. V případě výskytu larev kohoutka je možné kombinovat s insekticidem např. EsfenGUARD 0,1l/ha. Dále je na oves hluchý a chundelku k dispoici PUMA EXTRA, DUKE, FOXTROT v dávce 0,8-1l a aplikujte ve 250 l vody.

463 2/27/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ošetření ječmene jarního

nejvyšší část pro herbicidní ošetření porostů ječmene jarního. Plevele jsou již vzešlé včetně pcháče osetu.
Apolikujeme TribenGUARD 16 g + FluroGUARD 0,4l, který funguje i na přerostlé plevele v pokročilejší růstové fázi včetně řepky. POkud následuje po ječmeni jarním řepka snižujeme dávku TribenGUARDu na 12 g.

452 2/22/2024 Author: Musil , Phone: 702239364

Jak dostat jarní ječmen do kondice?

Pokud máme u ječmene jarního vyřešeno herbicidní ošetření, lze na podporu porostů v průběhu odnožování použít silnou trojku CereaSTART 3 l/ha (nebo StimSTART 2l) + DAM 3-5 l/ha + CCC 0,5 l/ha. Jarnímu ječmeni, tak dodáte stěžejní makroprvky P, K, Mg, N, srovnáte porost a podpoříte odnožování. Vybilancovaný poměr živin vede k optimalizaci metabolismu a zabezpečí vyšší odolnost proti případným stresům ze sucha.

450 10/24/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Řešení pro porosty ječmene ozimého stresované suchem

Během jara ve vztahu k suchému průběhu počasí, porosty ječmene ozimého v mnohých lokalitách mohou vykazovat horší kondici. Řešením je ošetření porostu produktem CereaSTART 3 l nebo StimSTART 2 l a lze kombinovat s + 2-10 kg močoviny (+ 2-5 kg hořké soli) do 200 l vody. Porost obdrží plnohodnotný koktejl živin N, P, K, S, Mg, který umožní lépe odolávat stresu a zabezpečí udržení fyziologických funkcí.
Kombinovatelsnost s ostatními POR konzultujte s technicko-poradesnou službou Soufflet agro.

443 10/23/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace dvouděložných plevelů elegantním způsobem.

Využijte zimní období ke kontrole porostů a jejich zaplevelení. Na začátku dubna dojde po oteplení ke vzcházení pcháče a to je nejvyšší čas řešit výskyt dvouděložných plevelů v ozimém ječmeni a následně i v jarním ječmeni (nejprve na časně setých porostech).

436 10/20/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

PŘIPRAVTE SI STRATEGII na racionální výživu ječmene jarního

Základní hnojení provádíme hnojivy s vybilancovaným poměrem živin (FertiSTART 42 NPK 6:24:12 + 2 % Ca, 5 % S, 0,05 % Zn, FertiSTART 36 NP 16:20 + 12 % S + 0,05 % B + 0,01 % Zn) pod patu nebo se zapravením do půdy. Výživu N volíme citlivě ve vztahu k lokalitě, předplodině, Nmin a odrůdě. V přísudkových oblastech je vhodné veškerý N aplikovat před setím. Vláhově jistější lokality zde před setím je doporučováno vyaplikovat 2/3 dávky N a v BBCH 11, tedy po objevení kolejových řádků dohnojit na vhodnou hladinu dusíku.

431 10/21/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Podzimní aplikace herbicidu

Plevele v ozimém ječmeni je nejefektivnější hubit ve fázi 2.-3. listu ječmene a spojit ho s ošetřením proti přenašečům viróz. Podzimní aplikace řeší zaplevelení včas, nedovolí plevelům omezovat odnožování a rozvoj kořenové soustavy obilniny, ale za suchého počasí nemusí být zcela bez chyb. Porosty založené v agrotechnickém termínu nebo do zbytků meziplodiny vyžadují ošetření již na podzim.

422 8/21/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Základní hnojení NPK a použití mikrogranulátu FERTIBOOST

Správný start je základem úspěchu resp. racionální výživa NPK živinami je nutností. Důležité je zohlednit využitelnost a přijatelnost živin z hnojiva. Prokazatelně vyšší využitelnost živin pozorujeme při zapravení granulí do kořenové zóny ječmene. Technicky skvělé řešení představují podpatové aplikace. Taktéž i použití ultralokalizované výživy mikrogranulátem Fertiboost 15-20 kg/ha (N, P, Mg, S a Zn), řeší dodání pohotových živin do bezprostřední blízkosti klíčících rostlin. Tím se výrazně zvyšuje i přijatelnost živin především omezeně pohyblivého fosforu. Lze kombinovat s FertiSTART 35 NPK, FertiSTART 36 NP, FertiSTART 42 NPK nebo FertiSTART 50 NP dle aktuální nabídky obchodního zástupce Soufflet agro.

408 6/6/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření klasu

Porosty ječmene se rychle vyvíjí. Nyní je nutné zajisti ochranu klasů zejména u porostů, které jsou na vyšší hustotě a dále u odrůd s vyšší produktivitou klasu - SUNSHINE, BOJOS. Včasná aplikace do klasu pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci hnědou a rynchosporiovou skvrnitostí a pomůže udržet přepady na vysoké úrovni. Aplikujte MetcoGUARD 0,5-1l, TebuGUARD 0,5-1l, TebuGUARD PLUS 0,3-0,6 l. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu zbytkku kohoutka, mšic a třásněnek. POsíl účinnost zvláště v nižších dávkách smáčedlem MultiAD 0,1l/ha. Při aplikacích za velmi horkého a slunečného počasí doporučujeme aplikovat se smáčedlem SunGUARD 0,75 l/ha.

401 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

AzoGUARD + EpoGUARD (MetcoGUARD, TebuGUARD, TebuGUARD PLUS) je nyní aktuální

Je čas na kontrolu zdravotního stavu porostů ječmene jarního a volbu vhodné strategie foliární aplikace fungicidů.
1. Pro odrůdy s gemen Mlo mořené SYSTIVOU - zdravotní stav je kontrolován mořením - aplikaci připravit na cca fázi praporcového listu.
2. Pro odrůdy náchylné na padlí a mořené SYSTIVOU - kontrolovat výskyt padlí na spodních listech, šedivé zbytky mycelia padlí jsou jen na spodních odumírajících listech a proto nemá smysl řešit, s případnou aplikací vyčkejte do fáze BBCH min 32.
3. Pro odrůdy odolné proti padlí nebo náchlyné na padlí ošetřené v průběhu odnožování proti padlí kombinujte nyní ošetření ve fázi BBCH 32-33 s účinným řešením pro ochranu ječmene proti listovým chorobám pomocí kombinace:
AzoGUARD 0,4 l + EpoGUARD 0,4 l (nebo MetcoGUARD 0,4 nebo TebuGUARD Plus 0,3l) + MultiAD 0,1 l/ha (výhodný balíček). Poměry mezi strobilurinovou a triazolovou složkou ke konkrétní odrůdě konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. U neošetřených a napadených ploch padlím lze přidat proti padlí: Corbel 0,3l, Talius 0,1l, Atlas 0,1 l, Leander 0,3 l/ha.

Pro další dotazy zejména s nasazením fungicidů v suchu kontaktujte technický tým společnosti SOUFFLET AGRO a.s.

400 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Lokálně při dostatku srážek aplikujte regulátor

Pokud jste měli štěstí na dešťové srážky a na konci odnožování a začátku sloupkování spadlo více než 30 mm, je aktuální v hustějších porostech morforegulace ječmene.
U porostů ve fázi BBCH 31-32 je nutné naplánovat regulaci i ochranu proti chorobám (dle náchylnosti odrůdy, moření SYSTIVOU). Zkontrolujeme počet životaschopných odnoží na m2 a počet slabých odnoží a délku internodií. Kontrolu je nutné provézt přímo na poli. Příčiny polehání porostů jsou nejčastěji díky silné hustotě porostu, slabému stéblu, větší délce internodií, špatnému zakořenění. To vede k přelomení stébla a k omezení přívodu vody a živin cévními svazky stébla do asimilačních ploch. Zpevnění stébla provádíme u porostů, které nejprve dosáhly cílové hustoty porostu přípravky na bázi trinexapac-ethylu. Varianty ošetření:
Silné porosty při dostatku srážek: MoGUARD 0,2-0,3l
Silné porosty: MoGUARD 0,1-0,2l + CCC 0,5l
Středně husté porosty v přísušku: raději odložit regulaci na pozdější fázi
Řídké porosty, porosty s viditelným prožlucením, projevy silného přísušku: aplikaci odložit nebo neprovádět
Upozornění: účinek trinexapac-ethylu silně zesiluje intenzivní sluneční a stres ze sucha a v takových podmínkách dávku snižujeme nebo odkládáme. V úrodných oblastech a vysoké úrovni agrotechniky dochází po obnovení srážek k obnovění růstu, což lze řešit následnou aplikací etephonu (EtheGUARD).

399 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

udržení růstové aktivity pro ječmen představuje CereaSTART

Po příchodu deštivého počasí využijte startovací hnojivo pro obnovení růstu a zdárného vývoje ječmene. Ideální termín použití je po aplikaci herbicidů v dávce CereaSTART 3 l/ha + DAM 3-5l + CCC 0,5l +(u náchylných odrůd neošetřených SYSTIVOU fungicid na padlí). U odrůd, které mají v rodokmenu odrůdu SEBASTIAN (IRINA, AMADORA, OVERTURE, LAUDIS) můžeme i v suchém počasí přidat mikroprvky v OligoSTART 0,5-1 l/ha.

398 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti ovsu hluchému

Proti ovsu hluchému provádíme aplikaci nejčastěji s použitím přípravku AXIAL PLUS v dávce 0,6 l/ha. Výhodou tohoto přípravků je výborná selektivita vůči ječmeni, zabudované smáčedlo přímo do přípravku, minimální projevy fytotoxicity i při aplikaci za slunečného počasí a možnost přimíchání 1 komponentu do postřikové jíchy. Apllikaci provádíme po vzejití ovsa hluchého ideálně do začátku sloupkování ovsa. V mezerovitém porostu ječmene můžeme aplikaci oddálit, v hustém porostu ječmene naopak je vhodné aplikaci provézt časněji.

393 4/12/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte si herbicidní ošetření.

Přípravou herbicidu si usnadníte práci s jeho nasazaním a následnou evidenci.
k dispozici jsou: Mustang FORTE 0,7-0,8 l/ha, MUSTANG 0,5l, BIATHLON 50 g + 0,5 l DASH.

379 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Nový širokospektrální herbicid TrimetGUARD do ječmene

TrimetGUARD je selektivní herbicid k hubení dvouděložných plevelů v obilninách s výjimkou ovsa. Příjem listy i kořeny plevelů, které krátce po aplikaci zastavují svůj růst. Plná destrukce se projeví za 14 až 21 dní po aplikaci. Použitelný již od 5°C. Doporučená kombinace s GALISTOP (fluoxypyr 200 g).

378 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

hnojení ječmene jarního sladovnického

V základní dávce před setím je doporučováno vyaplikovat 2/3 dávky N. To provádíme v NPK hnojivech nebo v LAV, LAD nebo v močovině. Po vzejití ve fázi BBCH 11, tedy po objevení kolejových řádků dohnojíme ječmeny na doporučenou dávku dusíku LAV nabo LAD.

377 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

technologie ozimého ječmene

Jarní zásahy v ozimém sladovnickém ječmeni je nutné provádět s cílem udržení parametrů pro výkup sladovnického kvality.

361 10/21/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Podzimní aplikace herbicidu má své výhody

Při časnějším výsevu ozimého ječmene je předpoklad dobrého vzcházení plevelů již na podzim a tudíž provádíme regulaci zaplevelení již během podzimu. K tomu využijeme zejména období po vzejití v BBCH 11-13 v kombinaci s ochranou proti přenašečům viróz (křísci, mšice) a aplikací listového hnojiva s mikroprvky - OligoSTART 0,5-1l pro podporu zdárného založení výnosotvorných prvků.

360 10/21/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Moření rozhoduje o efektivitě ochrany porostů.

Pokrok v ochrnaně proti chorobám přineslo zavedení mořidla SYSTIVA, které dokáže ochránit porosty v časných růstových fázích a vytvořit tak optimální podmínky pro rozvoj porostu bez zatížení podprahových výskytů chorob (hnědá skvrnitost, padlí, plíseň sněžná, .....). Dalším ideálním ošetřením je moření osiva insekticidním mořidlem DETER 2 l/t, které pomůže v ochraně porostů proti přenašečům viroz.

359 10/21/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pěstování ozimého ječmene začíná výběrem kvalitní odrůdy

Prověřené odrůdy KWS ARIANE a SY TEPEE jsou akceptovány sladovnami pro sĺadovnické využití i v následující sezoně. K nejvýkonnějším odrůdám na trhu v šestiřadých ječmenech patří KWS Kosmos, KWS Meridian a KWS Higgins.

342 6/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Sladovnický ječmen nelze desikovat

Předsklizňová aplikace přípravky na bázi glyfosátu do porostů ozimého nebo jarního sladovnického ječmene není možná. Ve sladu jsou zvláště sledované rezidua glyfosátových přípravků. Proto nelze tyto přípravky použít na ukončení vegetace zmlazeného nebo nerovnoměrně dozrávajícího sladovnického ječmene pro sklizeň 2018.

330 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Aplikace za vysokých teplot a silného slunečního záření

Tyto aplikace neprobíhají v ideálních podmínkách. V posledních letech se v těchto případech osvědčila aplikace přípravku SUNGUARD. Ten plní funkci smáčedla vhodného do podmínek horka v kombinaci se silným UV zářením, kdy pomůže udržet vitalitu listové plochy. Principem je vhodná kombinace mastných alkoholů, aminokyselina a Mg. Snižuje evaporaci až o 40%.

329 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

klasové ošetření ječmene jarního

Teplé počasí velmi zrychlilo vývoj porostů ječmene. Nyní je nutné zajisti ochranu klasů u porostů, které jsou na vyšší hustotě. Některé odrůdy si to zasolouží díky vyšší produktivitě klasu SUNSHINE. Včasná aplikace do klasu pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci hnědou a rynchosporiovou skvrnitostí a pomůže udržet přepady na vysoké úrovni. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu mšic a třásněnek. Kombinujte s ošetřením redukující účinky silného slunečního záření SunGUARD 0,75 l/ha.

322 5/24/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti kohoutkovi

Často vyžaduje opakování zvláště v suchém a teplém počasí. Aplikaci insekticidů provádějte na začátku líhnutí larev. Opakování aplikace se provádí po 7-10 dnech, kdy se dolíhnou další larvy. Ošetření: EsfenGUARD 0,1 l/ha, Markate 0,1 l/ha, Vaztak Active 0,2 l/ha

320 5/18/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Důležitá morforegulace ve fázi praporcového listu + ošetření proti larvám kohoutků a listovým chorob

ve fázi praporcového listu je ideální termín pro dokrácení porostů ječmene jarního s cílem:
- zpevnit stéblo ve střední a horní části
- zabránit polehnutí hustých porostů a zabránit lámání stébla
Regulaci provádíme na porosty bujně rostoucí, po silnějších srážkách s dostatečnou hustotou. Zlomení stébla vede k omezení přívodu vody a živin cévními svazky stébla do asimilačních ploch. Varianty ošetření:
Silné porosty při dostatku srážek bez předchozího ošetření: Cerone 0,5-0,6l
Silné porosty po předchozím ošetření: Cerone 0,3-0,4l
Středně husté porosty při dostatku srážek: Cerone 0,3-0,5l
Středně husté porosty v přísušku po předchozím ošetření: zvážit vypuštění aplikace
Řídké porosty, porosty s viditelným prožlucením, projevy silného přísušku: aplikaci neprovádět
Upozornění: etephonu silně zesiluje intenzivní sluneční a stres ze sucha a v takových podmínkách dávku snižujeme. V úrodných oblastech a vysoké úrovni agrotechniky po deštích ječmen rychle obnovuje růst a proto je nutná rychlá aplikace (Cerone, EtheGUARD).
Vždy kombinujte s insekticidem na bázi pyretroidů např.: EsfenGUARD 0,1l/ha proti larvám kohoutků. Dále lze kombinovat s ošetřením listové plochy proti houbovým chorobám - AzoGUARD+ EpoGUARD.

314 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

AzoGUARD + EpoGUARD + MultiAD je účinné a levné řešení na listové choroby.

Pro odrůdy odolné proti padlí a porosty odrůd náchylných na padlí ošetřených v průběhu odnožování účinným přípravkem proti padlí kombinujte ošetření ve fázi BBCH 32-33 s účinným řešením pro ochranu ječmene proti listovým chorobám pomocí kombinace:
AzoGUARD 0,4 l + EpoGUARD 0,4 l + MultiAD 0,1 l/ha (výhodný balíček). Poměry mezi strobilurinovou a triazolovou složkou ke konkrétní odrůdě konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. U náchylných odrůd na padlí lze preventivně proti padlí přidat např.: Corbel 0,3l, Talius 0,1l, Atlas 0,1 l/ha.

Pro další dotazy zejména s nasazením fungicidů v suchu kontaktujte technický tým společnosti SOUFFLET AGRO a.s.

312 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

CereaSTART je základ nastartování porostů

Po aplikaci herbicidů využijte startovací hnojivo pro obnovení růstu a zdárného vývoje ječmene. Ideální termín použití je po aplikaci herbicidů v dávce CereaSTART 3 l/ha + DAM 3-5l + CCC 0,5l +(u náchylných odrůd neošetřených SYSTIVOU fungicid na padlí). U odrůd, které mají v rodokmenu odrůdu SEBASTIAN můžeme i v suchém počasí přidat mikroprvky v OligoSTART 0,5-1l/ha.

311 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Aplikace proti ovsu hluchému

Proti ovsu hluchému provádíme aplikaci nejčastěji s použitím přípravku AXIAL PLUS v dávce 0,6 l/ha. Výhodou tohoto přípravků je výborná selektivita vůči ječmeni, zabudované smáčedlo přímo do přípravku, minimální projevy fytotoxicity i při aplikaci za slunečného počasí a možnost přimíchání 1 komponentu do postřikové jíchy. Apllikaci provádíme po vzejití ovsa hluchého ideálně do začátku sloupkování ovsa. V mezerovitém porostu ječmene můžeme aplikaci oddálit, v hustém porostu ječmene naopak je vhodné aplikaci provézt časněji.

293 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

REGULACI ZAPLEVELENÍ UDĚLEJTE VČAS

Ideální termín pro odplevelení je ve fázi odnožování ječmene. Plevele ve fázi prvních pravých listů. plevele způsobují významné snížení výnosu a komplikace při sklizni a posklizňové úpravě. Aplikujte MUSTANG 4X4 0,6+0,2l, MUSTANG FORTE 0,8l, ELEGANT 2FD 0,5l, SEKATOR OD 0,12l, BIPLAY SX + STARANE FORTE 30g+0,22l, BIATHLON 4D 50g + DASH HC 0,5l, OPTICA TRIO 1,5l

292 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Dohnojení ječmene jarního.

Před příchodem sráek dohnojíme ječmeny na doporučenou dávku dusíku. Ideálně ve fázi BBCH 11 nebo před příchodem srážek. Nejvhodnějším hnojivem je LAV nabo LAD.

287 3/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Základem ochrany proti chorobám je SYSTIVA

Kvalitní osivo je základ úspěšného pěstování. Společnost SOUFFLET AGRO má modernizované provozy na výrobu osiv, a proto je připravena Vám nabídnout osivo v té nejvyšší kvalitě. Základní ošetření osiv je prováděno mořidly RAXIL STAR 0,5 l/t (LAMARDOR 0,2 l) + stimulátor OptiSEED. Příplatkovým mořením je použití + SYSTIVA 0,75 l/t pro zesílení účinku na houbové choroby přenosné osivem a padlí travní do BBCH 31.

286 3/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Aplikace základní dávky N před setím

Aplikace hnojiv před setím je důležitá z hlediska využití živin z hnojiv, které je prokazatelně vyšší při zapravení do kořenové zóny rostlin ječmene. Ideální je i použití hnojení pod patu na secím stroji. Použití mikrogranulovaných hnojiv FertiBOOST, řeší příjem klíčového fosforu i v obtížných podmínkách pro příjem.

260 7/25/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření skladových prostor

Sklizeň plodin na mnoha místech přerušili deště a s tím může souviset s vyšší sklizňovou vlhkost. Při skladování zrna s vyšší vlhkostí se zvyšuje i riziko výskytu skladištních škůdců. Skladištní škůdci nezpůsobují jen ekonomické ztráty na obilí, ale vlivem jejich působení dochází k nenávratnému hygienickému poškození.

259 7/25/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Předsklizňové ošetření sladovnického ječmene.

I když je předsklizňová aplikace přípravků na bázi glyphosatu do porostů ječmene jarního registrována, pro sladovnické ječmeny není doporučována. Vzhledem k faktu, že současné analytické metody dokáží detekovat metabolity glyphosátu v zrnu, není možné jeho následné sladovnické použití, proto se vyvarujte aplikaci před sklizní do sladovnického ječmene. Pokud jsou v porostu zmlazené kolejové řádky, je možné zelené rostliny likvidovat před sklizní mechanicky samostatným pojezdem traktoru.

143 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt mšic v porostu

Díky teplému a suchému průběhu počasí došlo k rozvoji mšic v porostech. PO kontrole porostů je nutné v případě výskytu ošetřit plochy v kombinaci s ošetřením klasů proti chorobám.

142 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Věnujte pozornost ochraně klasů proti chorobám.

Teplé počasí velmi zrychlilo vývoj porostů ječmene. Nyní je nutné zajisti ochranu klasů u porostů, které jsou na vyšší hustotě a během posledního období byly zaznamenány srážky nad 5 mm. Infekce hnědou a rynchosporiovou skvrnitostí se v porostu šíří velice rychle, především na odrůdách náchylných, ale vážné škody způsobují napříč všemi odrůdami. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu larev kohoutků a mšic. Kombinujte s ošetřením redukující účinky silného slunečního záření SunGUARD 0,75 l/ha.

129 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

morforegulace ječmene

Při vyšší hustotě dobře se vyvíjejícího porostu je vhodné aplikovat morforegulátory. První dávku aplikujeme ve fázi BBCH 32 a následuje podle průběhu počasí druhá aplikace ve fázi BBCH 39.

124 5/12/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Odrůdy náchylné na padlí ošetřete proti padlí

PO herbicidním zásahu je čas na ochranu proti padlí u odrůd náchylných na padlí (Sebastian, Malz, Kangoo, Sunshine).

123 5/12/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt ovsa hluchého

Oves hluchý se vyskytuje ve všech regionech a jeho výskyt je nežádoucí i z hlediska následné zpracovatelnosti sklizeného ječmene.

122 5/12/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

HERBICIDNÍ OCHRANU PROVÁDĚJTE VČAS

Ideélní termín pro odplevelení je ve fázi odnožování ječmene.

114 4/12/2015 Author: polakova , Phone: 724 762 609

Hnojení N a ochrana proti plevelům

Hnojení N a ochrana proti plevelům Jarní ječmen je ve fázi vzcházení až začátku odnožování, je proto čas doplnit dusíkatá hnojiva do plné dávky dle plánovaného výnosu. V případě aplikace DAM 390 je vhodné kombinovat s herbicidy na bázi sulfonylmočovin (Sekator OD 0,1 - 0,12l/ha, Biathlon 4D 50g, Lintur 70WG, ..), které účinkují jak kontaktně tak přes půdu a včas omezují konkurenci plevelů. Tak podporujeme počet produktivních stébel i počet zrn v klase

112 3/20/2015 Author: polakova , Phone: 724 762 609

Ozimý sladovnický ječmen - nastartování porostu včas

Porosty ozimých ječmenů potřebují včas podpořit v růstu a vyrovnaném zapojení porostu aplikací i redukovaných (podle hustoty porostu a zelené listové plochy) dávek fungicidů pro zastavení padlí a listových skvrnitostí, které jsou především po obilné předplodině v kombinaci s listovou výživou s obsahem vodorozpustného P - CereaSTART, zároveň je vhodné srovnat porost a podpořit kořenový systém 0,5 litrem CCC a to i u hustých porostů. U neošetřených ploch je důležité zkontrolovat plevelné spektrum a včas zasáhnout. Ozimý ječmen je nejčastěji předplodinou pro řepku, proto při volbě herbicidů respektujte reziduální účinnost přípravku, i z tohoto důvodu aplikaci herbicidů proveďte co nejdříve.

107 3/2/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Setí provádějte s předchozí aplikací N či NP, NPK hnojiv se zapravením do půdy.

Aplikace hnojiv před setím je důležitá z hlediska využití živin z hnojiv, které je prokazatelně vyšší při zapravení do kořenové zóny rostlin ječmene. Ideální je i použití hnojení pod patu na secím stroji. Novinou je použití mikrogranulovaných hnojiv FertiBOOST, které řeší příjem klíčového fosforu i v obtížných podmínkách pro příjem.

13 4/10/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606 072 338

listová výživa ječmene jarního

listová výživa ječmene jarního Ječmen jarní velice dobře reaguje na aplikaci listových hnojiv. Hlavně v době konce odnožování a začátku sloupkování probíhá růst značně dynamicky a rostliny vyžadují přístupné živiny. V době chladného počasí nebo přísušku je jedním z limitujících prvků fosfor.