To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

475 3/29/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření klasu

Při deštivém průběhu počasí je nutné zajisti ochranu klasů zejména u porostů, které mají vyšší výnosový potenciál. Včasná aplikace "do klasu" pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci hnědou a rynchosporiovou skvrnitostí, rhzem a ramilárií a pomůže udržet přepady na vysoké úrovni. Aplikujte MetcoGUARD Plus 0,3-0,5 l + ProthioGUARD 0,3-0,5l , který lze zakoupit i ve výhodném balíčku. Dále lze použít TebuGUARD 0,3-0,5 l + ProthioGUARD 0,3-0,5l nebo MetcoGUARD Plus 0,6-1l, TebuGUARD 0,6-1l, TebuGUARD PLUS 0,4-0,6 l. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu zbytkku kohoutka, mšic a třásněnek EsfenGUARD 0,1l. Posílení účinnosti lze smáčedlem MultiAD 0,1l/ha.

474 3/28/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

vhodná morforegulace v BBCH 37-43

Pokud je průběh srážek optimální, růst ječmene je intenzivní a dochází k prodlužování horních internodií. Tomu lze zabránit aplikací růstového regulátoru na bázi ethefonu v přípravku EtheGUARD. Dávkujeme 0,3-0,75 l/ha. Nižší dávky po předchozí regulaci a při méně intenzivním růstu. Vysšší dávky bez předchozí aplikace a při dostatku srážek.

473 3/22/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

vhodná morforegulace v BBCH 31-32

Suchý průběh počasí na konci odnožování a začátku sloupkování nutí k uvážlivému použití morfogerulátorů na bázi trinexapac ethylu - MoGUARD. V hustých porostech s dostatkem vody v půdním profilu zejména po dobrých předplodinách voléme dávku 0,2-0,3l/ha
To platí zejména v hustějších porostech ječmene, a ta se dá spojit s ochranu proti chorobám - choroby pat stébel ProthioGUARD 0,75l/ha (dle náchylnosti odrůdy a moření SYSTIVOU). Pro správné rozhodnutí je nutné zkontrolovat počet životaschopných odnoží/m2 a počet slabých odnoží a délku internodií. Kontrolu je nutné provézt přímo na poli. Příčiny polehání porostů jsou nejčastěji díky silné hustotě porostu, slabému stéblu, větší délce internodií, špatnému zakořenění. To vede k přelomení stébla a k omezení přívodu vody a živin cévními svazky stébla do asimilačních ploch. Zpevnění stébla provádíme u porostů, které nejprve dosáhly cílové hustoty porostu přípravky na bázi trinexapac-ethylu. Varianty ošetření:
Silné porosty při dostatku srážek: MoGUARD 0,2-0,3l nebo MoGUARD 0,15-0,2l + CCC 0,5-0,7l nebo Fabulis 1l, Medax Max 0,6 kg.
Řídké porosty v přísušku: raději odložit regulaci na pozdější fázi.
Řídké porosty, porosty s viditelným prožlucením, projevy silného přísušku: aplikaci odložit nebo neprovádět.
Upozornění: 1. účinek trinexapac-ethylu silně zesiluje intenzivní sluneční a stres ze sucha a v takových podmínkách dávku snižujeme nebo odkládáme. V úrodných oblastech a vysoké úrovni agrotechniky dochází po obnovení srážek k obnovění růstu, což lze řešit buď apliakcí MoGUARD (který před tím nešel aplikovat) nebo následnou aplikací etephonu (EtheGUARD).

469 3/18/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Nezapomeňte na oves hluchý v ozimém ječmeni

Po kontrole porostů je nutné ošetřit proti ovsu hluchému. Nejčstěji se pro regulaci ovsa hluchého a chundelky metlice v porostech ječmene jarního iozimého používá přípravek AXIAL PLUS v dávce 0,6 l/ha v solo aplikaci, pro chundelku 0,75-0,8l. V případě výskytu larev kohoutka je možné kombinovat s insekticidem např. EsfenGUARD 0,1l/ha. Dále je na oves hluchý a chundelku k dispoici PUMA EXTRA, DUKE, FOXTROT v dávce 0,8-1l a aplikujte ve 250 l vody.

463 2/27/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ošetření ječmene jarního

nejvyšší část pro herbicidní ošetření porostů ječmene jarního. Plevele jsou již vzešlé včetně pcháče osetu.
Apolikujeme TribenGUARD 16 g + FluroGUARD 0,4l, který funguje i na přerostlé plevele v pokročilejší růstové fázi včetně řepky. POkud následuje po ječmeni jarním řepka snižujeme dávku TribenGUARDu na 12 g.

443 10/23/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace dvouděložných plevelů elegantním způsobem.

Využijte zimní období ke kontrole porostů a jejich zaplevelení. Na začátku dubna dojde po oteplení ke vzcházení pcháče a to je nejvyšší čas řešit výskyt dvouděložných plevelů v ozimém ječmeni a následně i v jarním ječmeni (nejprve na časně setých porostech).

431 10/21/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Podzimní aplikace herbicidu

Plevele v ozimém ječmeni je nejefektivnější hubit ve fázi 2.-3. listu ječmene a spojit ho s ošetřením proti přenašečům viróz. Podzimní aplikace řeší zaplevelení včas, nedovolí plevelům omezovat odnožování a rozvoj kořenové soustavy obilniny, ale za suchého počasí nemusí být zcela bez chyb. Porosty založené v agrotechnickém termínu nebo do zbytků meziplodiny vyžadují ošetření již na podzim.

422 8/21/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Základní hnojení NPK a použití mikrogranulátu FERTIBOOST

Správný start je základem úspěchu resp. racionální výživa NPK živinami je nutností. Důležité je zohlednit využitelnost a přijatelnost živin z hnojiva. Prokazatelně vyšší využitelnost živin pozorujeme při zapravení granulí do kořenové zóny ječmene. Technicky skvělé řešení představují podpatové aplikace. Taktéž i použití ultralokalizované výživy mikrogranulátem Fertiboost 15-20 kg/ha (N, P, Mg, S a Zn), řeší dodání pohotových živin do bezprostřední blízkosti klíčících rostlin. Tím se výrazně zvyšuje i přijatelnost živin především omezeně pohyblivého fosforu. Lze kombinovat s FertiSTART 35 NPK, FertiSTART 36 NP, FertiSTART 42 NPK nebo FertiSTART 50 NP dle aktuální nabídky obchodního zástupce Soufflet agro.

421 8/21/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Moření ječmene ozimého SYSTIVOU má smysl

Vybilancovaný osevní postup je základním pilířem úspěšného pěstování. Při vyšším podílu obilovin nebo při zařazení dvou obilnin po sobě v osevním sledu se nevyhneme použití kvalitního mořidla a intenzivnější fungicidní ochranu. Další úrovní ochrany proti chorobám je použití mořidla SYSTIVA, které dokáže ochránit porost proti chorobám v podzimním období a vytvořit tak optimální podmínky pro růst a vývoj bez zatížení chorob přenosných osivem, padlí, chorob pat stébel a plísní sněžnou.

420 8/21/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Volba vhodné odrůdy ječmene ozimého je stěžejní

V nabídce společnosti SOUFFLET AGRO a.s. jsou výkonné dvouřadé i šestiřadé ozimé ječmeny. K těm dvouřadým patří KWS ARIANE a SY TEPEE a patří mezi odrůdy odsouhlasené zpracovateli na sladovnické využití. K nejvýkonnějším odrůdám trhu v šestiřadých ječmenech patří KWS Kosmos, KWS Meridian a KWS Higgins. Výborné výsledky dokládají nejen výborné výsledky v SDO, ale zejména v praxi, kde se osvědčili zejména svou plasticitou a výbornou mrazuvzdorností v porovnání s odrůdami z jiných šlechtitelských programů.

408 6/6/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření klasu

Porosty ječmene se rychle vyvíjí. Nyní je nutné zajisti ochranu klasů zejména u porostů, které jsou na vyšší hustotě a dále u odrůd s vyšší produktivitou klasu - SUNSHINE, BOJOS. Včasná aplikace do klasu pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci hnědou a rynchosporiovou skvrnitostí a pomůže udržet přepady na vysoké úrovni. Aplikujte MetcoGUARD 0,5-1l, TebuGUARD 0,5-1l, TebuGUARD PLUS 0,3-0,6 l. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu zbytkku kohoutka, mšic a třásněnek. POsíl účinnost zvláště v nižších dávkách smáčedlem MultiAD 0,1l/ha. Při aplikacích za velmi horkého a slunečného počasí doporučujeme aplikovat se smáčedlem SunGUARD 0,75 l/ha.

401 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

AzoGUARD + EpoGUARD (MetcoGUARD, TebuGUARD, TebuGUARD PLUS) je nyní aktuální

Je čas na kontrolu zdravotního stavu porostů ječmene jarního a volbu vhodné strategie foliární aplikace fungicidů.
1. Pro odrůdy s gemen Mlo mořené SYSTIVOU - zdravotní stav je kontrolován mořením - aplikaci připravit na cca fázi praporcového listu.
2. Pro odrůdy náchylné na padlí a mořené SYSTIVOU - kontrolovat výskyt padlí na spodních listech, šedivé zbytky mycelia padlí jsou jen na spodních odumírajících listech a proto nemá smysl řešit, s případnou aplikací vyčkejte do fáze BBCH min 32.
3. Pro odrůdy odolné proti padlí nebo náchlyné na padlí ošetřené v průběhu odnožování proti padlí kombinujte nyní ošetření ve fázi BBCH 32-33 s účinným řešením pro ochranu ječmene proti listovým chorobám pomocí kombinace:
AzoGUARD 0,4 l + EpoGUARD 0,4 l (nebo MetcoGUARD 0,4 nebo TebuGUARD Plus 0,3l) + MultiAD 0,1 l/ha (výhodný balíček). Poměry mezi strobilurinovou a triazolovou složkou ke konkrétní odrůdě konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. U neošetřených a napadených ploch padlím lze přidat proti padlí: Corbel 0,3l, Talius 0,1l, Atlas 0,1 l, Leander 0,3 l/ha.

Pro další dotazy zejména s nasazením fungicidů v suchu kontaktujte technický tým společnosti SOUFFLET AGRO a.s.

400 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Lokálně při dostatku srážek aplikujte regulátor

Pokud jste měli štěstí na dešťové srážky a na konci odnožování a začátku sloupkování spadlo více než 30 mm, je aktuální v hustějších porostech morforegulace ječmene.
U porostů ve fázi BBCH 31-32 je nutné naplánovat regulaci i ochranu proti chorobám (dle náchylnosti odrůdy, moření SYSTIVOU). Zkontrolujeme počet životaschopných odnoží na m2 a počet slabých odnoží a délku internodií. Kontrolu je nutné provézt přímo na poli. Příčiny polehání porostů jsou nejčastěji díky silné hustotě porostu, slabému stéblu, větší délce internodií, špatnému zakořenění. To vede k přelomení stébla a k omezení přívodu vody a živin cévními svazky stébla do asimilačních ploch. Zpevnění stébla provádíme u porostů, které nejprve dosáhly cílové hustoty porostu přípravky na bázi trinexapac-ethylu. Varianty ošetření:
Silné porosty při dostatku srážek: MoGUARD 0,2-0,3l
Silné porosty: MoGUARD 0,1-0,2l + CCC 0,5l
Středně husté porosty v přísušku: raději odložit regulaci na pozdější fázi
Řídké porosty, porosty s viditelným prožlucením, projevy silného přísušku: aplikaci odložit nebo neprovádět
Upozornění: účinek trinexapac-ethylu silně zesiluje intenzivní sluneční a stres ze sucha a v takových podmínkách dávku snižujeme nebo odkládáme. V úrodných oblastech a vysoké úrovni agrotechniky dochází po obnovení srážek k obnovění růstu, což lze řešit následnou aplikací etephonu (EtheGUARD).

399 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

udržení růstové aktivity pro ječmen představuje CereaSTART

Po příchodu deštivého počasí využijte startovací hnojivo pro obnovení růstu a zdárného vývoje ječmene. Ideální termín použití je po aplikaci herbicidů v dávce CereaSTART 3 l/ha + DAM 3-5l + CCC 0,5l +(u náchylných odrůd neošetřených SYSTIVOU fungicid na padlí). U odrůd, které mají v rodokmenu odrůdu SEBASTIAN (IRINA, AMADORA, OVERTURE, LAUDIS) můžeme i v suchém počasí přidat mikroprvky v OligoSTART 0,5-1 l/ha.

398 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti ovsu hluchému

Proti ovsu hluchému provádíme aplikaci nejčastěji s použitím přípravku AXIAL PLUS v dávce 0,6 l/ha. Výhodou tohoto přípravků je výborná selektivita vůči ječmeni, zabudované smáčedlo přímo do přípravku, minimální projevy fytotoxicity i při aplikaci za slunečného počasí a možnost přimíchání 1 komponentu do postřikové jíchy. Apllikaci provádíme po vzejití ovsa hluchého ideálně do začátku sloupkování ovsa. V mezerovitém porostu ječmene můžeme aplikaci oddálit, v hustém porostu ječmene naopak je vhodné aplikaci provézt časněji.

393 4/12/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte si herbicidní ošetření.

Přípravou herbicidu si usnadníte práci s jeho nasazaním a následnou evidenci.
k dispozici jsou: Mustang FORTE 0,7-0,8 l/ha, MUSTANG 0,5l, BIATHLON 50 g + 0,5 l DASH.

379 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Nový širokospektrální herbicid TrimetGUARD do ječmene

TrimetGUARD je selektivní herbicid k hubení dvouděložných plevelů v obilninách s výjimkou ovsa. Příjem listy i kořeny plevelů, které krátce po aplikaci zastavují svůj růst. Plná destrukce se projeví za 14 až 21 dní po aplikaci. Použitelný již od 5°C. Doporučená kombinace s GALISTOP (fluoxypyr 200 g).

378 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

hnojení ječmene jarního sladovnického

V základní dávce před setím je doporučováno vyaplikovat 2/3 dávky N. To provádíme v NPK hnojivech nebo v LAV, LAD nebo v močovině. Po vzejití ve fázi BBCH 11, tedy po objevení kolejových řádků dohnojíme ječmeny na doporučenou dávku dusíku LAV nabo LAD.

377 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

technologie ozimého ječmene

Jarní zásahy v ozimém sladovnickém ječmeni je nutné provádět s cílem udržení parametrů pro výkup sladovnického kvality.

361 10/21/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Podzimní aplikace herbicidu má své výhody

Při časnějším výsevu ozimého ječmene je předpoklad dobrého vzcházení plevelů již na podzim a tudíž provádíme regulaci zaplevelení již během podzimu. K tomu využijeme zejména období po vzejití v BBCH 11-13 v kombinaci s ochranou proti přenašečům viróz (křísci, mšice) a aplikací listového hnojiva s mikroprvky - OligoSTART 0,5-1l pro podporu zdárného založení výnosotvorných prvků.

360 10/21/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Moření rozhoduje o efektivitě ochrany porostů.

Pokrok v ochrnaně proti chorobám přineslo zavedení mořidla SYSTIVA, které dokáže ochránit porosty v časných růstových fázích a vytvořit tak optimální podmínky pro rozvoj porostu bez zatížení podprahových výskytů chorob (hnědá skvrnitost, padlí, plíseň sněžná, .....). Dalším ideálním ošetřením je moření osiva insekticidním mořidlem DETER 2 l/t, které pomůže v ochraně porostů proti přenašečům viroz.

359 10/21/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pěstování ozimého ječmene začíná výběrem kvalitní odrůdy

Prověřené odrůdy KWS ARIANE a SY TEPEE jsou akceptovány sladovnami pro sĺadovnické využití i v následující sezoně. K nejvýkonnějším odrůdám na trhu v šestiřadých ječmenech patří KWS Kosmos, KWS Meridian a KWS Higgins.

342 6/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Sladovnický ječmen nelze desikovat

Předsklizňová aplikace přípravky na bázi glyfosátu do porostů ozimého nebo jarního sladovnického ječmene není možná. Ve sladu jsou zvláště sledované rezidua glyfosátových přípravků. Proto nelze tyto přípravky použít na ukončení vegetace zmlazeného nebo nerovnoměrně dozrávajícího sladovnického ječmene pro sklizeň 2018.

330 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Aplikace za vysokých teplot a silného slunečního záření

Tyto aplikace neprobíhají v ideálních podmínkách. V posledních letech se v těchto případech osvědčila aplikace přípravku SUNGUARD. Ten plní funkci smáčedla vhodného do podmínek horka v kombinaci se silným UV zářením, kdy pomůže udržet vitalitu listové plochy. Principem je vhodná kombinace mastných alkoholů, aminokyselina a Mg. Snižuje evaporaci až o 40%.

329 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

klasové ošetření ječmene jarního

Teplé počasí velmi zrychlilo vývoj porostů ječmene. Nyní je nutné zajisti ochranu klasů u porostů, které jsou na vyšší hustotě. Některé odrůdy si to zasolouží díky vyšší produktivitě klasu SUNSHINE. Včasná aplikace do klasu pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci hnědou a rynchosporiovou skvrnitostí a pomůže udržet přepady na vysoké úrovni. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu mšic a třásněnek. Kombinujte s ošetřením redukující účinky silného slunečního záření SunGUARD 0,75 l/ha.

322 5/24/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti kohoutkovi

Často vyžaduje opakování zvláště v suchém a teplém počasí. Aplikaci insekticidů provádějte na začátku líhnutí larev. Opakování aplikace se provádí po 7-10 dnech, kdy se dolíhnou další larvy. Ošetření: EsfenGUARD 0,1 l/ha, Markate 0,1 l/ha, Vaztak Active 0,2 l/ha

320 5/18/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Důležitá morforegulace ve fázi praporcového listu + ošetření proti larvám kohoutků a listovým chorob

ve fázi praporcového listu je ideální termín pro dokrácení porostů ječmene jarního s cílem:
- zpevnit stéblo ve střední a horní části
- zabránit polehnutí hustých porostů a zabránit lámání stébla
Regulaci provádíme na porosty bujně rostoucí, po silnějších srážkách s dostatečnou hustotou. Zlomení stébla vede k omezení přívodu vody a živin cévními svazky stébla do asimilačních ploch. Varianty ošetření:
Silné porosty při dostatku srážek bez předchozího ošetření: Cerone 0,5-0,6l
Silné porosty po předchozím ošetření: Cerone 0,3-0,4l
Středně husté porosty při dostatku srážek: Cerone 0,3-0,5l
Středně husté porosty v přísušku po předchozím ošetření: zvážit vypuštění aplikace
Řídké porosty, porosty s viditelným prožlucením, projevy silného přísušku: aplikaci neprovádět
Upozornění: etephonu silně zesiluje intenzivní sluneční a stres ze sucha a v takových podmínkách dávku snižujeme. V úrodných oblastech a vysoké úrovni agrotechniky po deštích ječmen rychle obnovuje růst a proto je nutná rychlá aplikace (Cerone, EtheGUARD).
Vždy kombinujte s insekticidem na bázi pyretroidů např.: EsfenGUARD 0,1l/ha proti larvám kohoutků. Dále lze kombinovat s ošetřením listové plochy proti houbovým chorobám - AzoGUARD+ EpoGUARD.

314 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

AzoGUARD + EpoGUARD + MultiAD je účinné a levné řešení na listové choroby.

Pro odrůdy odolné proti padlí a porosty odrůd náchylných na padlí ošetřených v průběhu odnožování účinným přípravkem proti padlí kombinujte ošetření ve fázi BBCH 32-33 s účinným řešením pro ochranu ječmene proti listovým chorobám pomocí kombinace:
AzoGUARD 0,4 l + EpoGUARD 0,4 l + MultiAD 0,1 l/ha (výhodný balíček). Poměry mezi strobilurinovou a triazolovou složkou ke konkrétní odrůdě konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. U náchylných odrůd na padlí lze preventivně proti padlí přidat např.: Corbel 0,3l, Talius 0,1l, Atlas 0,1 l/ha.

Pro další dotazy zejména s nasazením fungicidů v suchu kontaktujte technický tým společnosti SOUFFLET AGRO a.s.

312 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

CereaSTART je základ nastartování porostů

Po aplikaci herbicidů využijte startovací hnojivo pro obnovení růstu a zdárného vývoje ječmene. Ideální termín použití je po aplikaci herbicidů v dávce CereaSTART 3 l/ha + DAM 3-5l + CCC 0,5l +(u náchylných odrůd neošetřených SYSTIVOU fungicid na padlí). U odrůd, které mají v rodokmenu odrůdu SEBASTIAN můžeme i v suchém počasí přidat mikroprvky v OligoSTART 0,5-1l/ha.

311 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Aplikace proti ovsu hluchému

Proti ovsu hluchému provádíme aplikaci nejčastěji s použitím přípravku AXIAL PLUS v dávce 0,6 l/ha. Výhodou tohoto přípravků je výborná selektivita vůči ječmeni, zabudované smáčedlo přímo do přípravku, minimální projevy fytotoxicity i při aplikaci za slunečného počasí a možnost přimíchání 1 komponentu do postřikové jíchy. Apllikaci provádíme po vzejití ovsa hluchého ideálně do začátku sloupkování ovsa. V mezerovitém porostu ječmene můžeme aplikaci oddálit, v hustém porostu ječmene naopak je vhodné aplikaci provézt časněji.

309 5/9/2018 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Klimatické vlivy

Při pěstování obilí se významně projevují klimatické vlivy v podobě mrazů, intenzivního slunečného (UV) záření, ale i sucho. Abiotické faktory poškozují listovou plochu v podobě nekrotických skvrn. Tyto příznaky se nejčastěji objevují na praporcovém listu během vývoje rostliny a mají negativní vliv na vývoj vegetace, ale i na tvorbu produktivních orgánů. Elegantním řešením je aplikace přípravku SunGUARD v dávce 0,75 l/ha na bázi mastných alkoholů a aminokyselin s 24 % MgO za velmi příznivou cenu! Postřik na pokožce porostu vytvoří ochranný film, který se podílí na lepším hospodaření rostlin s vodou a chrání rostliny před extrémními teplotami. Přípravek je možné kombinovat s insekticidy jako je EsfenGUARD nebo širokospektrálními fungicidy například AzoGUARD + EpoGUARD.

308 5/9/2018 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Pozornost věnujte škůdcům obilnin

Koncem dubna až začátkem května nalétali brouci kohoutka černého případně modrého ze svých zimovišť do porostů obilí. Brouci po úživném žíru a páření nakladli vajíčka, z nichž se líhnou podle průběhu počasí larvy po 7-14 dnech. Optimální termín ošetření nastává v době, kdy procento vylíhnutých larev z vajíček je 50 %. Účinným, ale i levným řešením, je aplikace pyrethroidu EsfenGUARD v dávce 0,1 l/ha. Přípravek lze aplikovat bez omezení na včely, ve svazích, ale i v oblastech vodních zdrojů. Vhodný do TM s fungicidy.

307 5/4/2018 Author: polakova , Phone: 724 762 609

306 5/1/2018 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

SNÍŽTE RIZIKA POLÉHÁNÍ

Ozimé porosty mají po zimě dobré podmínky pro rychlý a intenzivní vývoj. Zejména intenzivní technologie s větší hustotou rostlin a vyšší úrovní dusíkatého hnojení vyžadují pozornost z pohledu regulace výšky a zpevnění stébla rostlin. Všeobecně jsou doporučovány dělené aplikace přípravků umožnující přesnější dávkování a snižující stres rostlin. Regulaci začínáme přípravkem MoGUARD v dávce 0,15-0,4 l ve vývojové fázi ječmene (BBCH 31-33), následně pokračujeme ve fázi sloupkování (BBCH 37 – 39) účinnou látkou ethephon, která působí v obilnině krátkou dobu, a proto jsou nejvíce ovlivněny ty části rostlin, které nejintenzivněji rostou v době aplikace. Postřik by neměl být aplikován za velmi vysokých teplot (nad 25 °C) a intenzivního slunečního záření.

301 4/30/2018 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

PODPOŘTE ROZVOJ MOHUTNÉHO KOŘENOVÉHO SYSTÉMU A ZLEPŠETE KVALITATIVNÍ PARAMETRY JARNÍHO JEČMENE

Ve fázi odnožování je jedním z důležitých prvků fosfor, který je zastoupený v listovém hnojivu CereaSTART. V dávce 3 l/ha podporuje energetický metabolizmus rostliny, významně ovlivňuje reprodukční schopnosti, což se především odráží na počtu odnoží a zrn v klase, současně podporuje růst a vývoj silného kořenového systému, který lépe odolána nepříznivým podmínkám prostředí. Listovým hnojivem CereaSTART v dávce 3 l/ha s močovinou 5-10 kg/ha a růstovým regulátorem na bázi CCC příznivě ovlivňuje hmotnost tisíce semen a klíčivost zrn. Kombinace přípravku CereaSTART je možná s fungicidním, ale i s herbicidním ošetřením.

293 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

REGULACI ZAPLEVELENÍ UDĚLEJTE VČAS

Ideální termín pro odplevelení je ve fázi odnožování ječmene. Plevele ve fázi prvních pravých listů. plevele způsobují významné snížení výnosu a komplikace při sklizni a posklizňové úpravě. Aplikujte MUSTANG 4X4 0,6+0,2l, MUSTANG FORTE 0,8l, ELEGANT 2FD 0,5l, SEKATOR OD 0,12l, BIPLAY SX + STARANE FORTE 30g+0,22l, BIATHLON 4D 50g + DASH HC 0,5l, OPTICA TRIO 1,5l

292 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Dohnojení ječmene jarního.

Před příchodem sráek dohnojíme ječmeny na doporučenou dávku dusíku. Ideálně ve fázi BBCH 11 nebo před příchodem srážek. Nejvhodnějším hnojivem je LAV nabo LAD.

287 3/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Základem ochrany proti chorobám je SYSTIVA

Kvalitní osivo je základ úspěšného pěstování. Společnost SOUFFLET AGRO má modernizované provozy na výrobu osiv, a proto je připravena Vám nabídnout osivo v té nejvyšší kvalitě. Základní ošetření osiv je prováděno mořidly RAXIL STAR 0,5 l/t (LAMARDOR 0,2 l) + stimulátor OptiSEED. Příplatkovým mořením je použití + SYSTIVA 0,75 l/t pro zesílení účinku na houbové choroby přenosné osivem a padlí travní do BBCH 31.

286 3/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Aplikace základní dávky N před setím

Aplikace hnojiv před setím je důležitá z hlediska využití živin z hnojiv, které je prokazatelně vyšší při zapravení do kořenové zóny rostlin ječmene. Ideální je i použití hnojení pod patu na secím stroji. Použití mikrogranulovaných hnojiv FertiBOOST, řeší příjem klíčového fosforu i v obtížných podmínkách pro příjem.

279 10/9/2017 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Teplé počasí podporuje aktivitu virových přenašečů

Teplé počasí podporuje aktivitu virových přenašečů Velmi vysoká letová aktivita byla zaznamenána u mšice střemchové a mšice broskvoňové, které se významným způsobem podílejí na přenosu virové zakrslosti obilnin, pozornost je třeba věnovat nově zasetým porostům ozimých obilnin. Významné škody působí zejména na ozimém ječmeni, kde se doporučuje ošetření při napadení 10 % rostlin mšicemi. Registrované přípravky jsou na bázi pyretroidů (Cyperkill, Rafan 0,1 l, Decis Mega 0,125 l, Fury 0,1 l, Karate zeon 0,15 l, Markate 50 0,1 l), organofosfátů (Nurelle D 0,6 l, Danadim Progress 0,5 l) nebo na bázi neonikotinoidů (Proteus 110OD 0,5 l).Ošetření kombinujte se ZinSTARTem 1 l/ha, který významným způsobem zvyšuje odolnost rostlin proti stresu a podílí se na celkové obranyschopnosti rostliny.

278 10/2/2017 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Top odrůdy ozimého šestiřadého ječmene v SDO

Mezi tyto špičkové odrůdy patři již známý a Vámi prověřený KWS MERIDIAN ze šlechtitelské stanice KWS LOCHOW, který se výnosově vyrovnává hybridům. Středně raná odrůda vyniká velmi dobou zimovzdorností s dobrým zdravotním stavem a dobrou odolností proti poléhání. Bohatě vyvinutá kořenová soustava podporuje vývoj a vitalitu rostlin, které si dobře poradí s nepříznivými podmínkami prostředí, ve výsledcích SDO patří mezi top odrůdy v obou variantách pěstování. Jedním z rodičů je legendární odrůda FRIDERICUS po které převzala mimořádnou obranyschopnost porostu k viru žluté mozaiky ječmene, kterou ocení řada pěstitelů v období teplého a suchého podzimu. Praxi prověřená odrůda se výnosově vyrovnává hybridům. Výnos tvoří vysokým počtem produktivních stébel s impozantní velikostí klasu v kombinaci s vysokou HTZ. Vzhledem k vysokému potenciálu klasu je důležitá aplikace regulátoru růstu, v hustých porostech volte dvojí aplikaci na začátku a konci sloupkování. Bonusem odrůdy je vyvážený obsah škrobu a vlákniny, dosahující patřičné krmné kvality spojenou s dobou stravitelností. Díky plasticitě je vhodná do všech výrobních oblastí. Novou odrůdou, která dosahuje mimořádných výnosů a kvality a výnosově se vyrovnává hybridům je odrůda KWS KOSMOS, která dosáhla nejlepších výnosových výsledků předního zrna mezi víceřadými odrůdami klasického, ale i hybridního typu. Ve státních odrůdových zkouškách v letech 2013 až 2015 dosáhla nadprůměrných výnosů ve všech třech testovaných ročnících. V neošetřené variantě přeskočila všechny ostatní klasické odrůdy. KWS KOSMOS poskytuje vysoký výnos i při základní intenzitě pěstování. Na zvýšenou intenzitu reaguje příznivě. Jeden z rodičů nově registrované odrůdy je KWS MERIDIAN.

261 7/28/2017 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Ozimé sladovnické ječmeny vykupované sladovnami SOUFFLETSOUFFLET ČR, a. s.

Již přes osm let využívá pivovarnický průmysl ozimou formu sladovnického ječmene. Průkopníkem byla šlechtitelská stanice KWS LOCHOW s odrůdou WINTMALT, v současnosti má dva zdatné nástupce.

Odrůda KWS ARIANE vznikla křížením osvědčených sladovnických dvouřadých odrůd Wintmaltu a Malwinty, po kterých převzala vynikající sladovnickou kvalitu spojenou s vysokým výnosovým potenciálem. Vyznačuje se velmi dobrým zdravotním stavem, střední raností a dobrou odolností proti poléhání. Výborná odnožovací schopnost s velmi dobrým zdravotním stavem dávají základ pro výbornou regeneraci po zimě i v horších klimatických podmínkách. Mrazuvzdornost odrůdy KWS ARIANE je shodná s odrůdou Wintmalt. Stabilitu výnosu dále podporuje vysoký počet produktivních odnoží, pevné stéblo, dobrá produktivita klasu a vysoká HTZ.

SY TEPEE poskytuje špičkový výnos i v přísuškových oblastech. Jedná se o raný dvouřadý sladovnický ječmen vhodný do všech oblastí pěstování. Má výbornou odnožovací schopnost, která podporuje výbornou regeneraci po zimě. Tvoří středně vysoké rostliny s dobrým zdravotním stavem a velmi dobrou odolností k lámavostilámavosti stébla. Předností této odrůdy je její ranost na úrovni šestiřadých ječmenů a špičková sladovnická kvalita. Během vegetace je nutné sledovat výskyt padlí u časně setých porostů již během podzimu, ale i během sloupkování.

260 7/25/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření skladových prostor

Sklizeň plodin na mnoha místech přerušili deště a s tím může souviset s vyšší sklizňovou vlhkost. Při skladování zrna s vyšší vlhkostí se zvyšuje i riziko výskytu skladištních škůdců. Skladištní škůdci nezpůsobují jen ekonomické ztráty na obilí, ale vlivem jejich působení dochází k nenávratnému hygienickému poškození.

259 7/25/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Předsklizňové ošetření sladovnického ječmene.

I když je předsklizňová aplikace přípravků na bázi glyphosatu do porostů ječmene jarního registrována, pro sladovnické ječmeny není doporučována. Vzhledem k faktu, že současné analytické metody dokáží detekovat metabolity glyphosátu v zrnu, není možné jeho následné sladovnické použití, proto se vyvarujte aplikaci před sklizní do sladovnického ječmene. Pokud jsou v porostu zmlazené kolejové řádky, je možné zelené rostliny likvidovat před sklizní mechanicky samostatným pojezdem traktoru.

243 4/24/2017 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Ošetření proti poléhání porostů ječmene ozimého

Ošetření proti poléhání porostů ječmene ozimého Ozimé porosty mají po zimě dobré podmínky pro rychlý a intenzivní vývoj. Většina ozimých ječmenu dosáhla počátku sloupkování

242 4/24/2017 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Pro podpoření odnožovací schopnosti je nutný včasný zásah proti dvouděložným plevelům.

Pro podpoření odnožovací schopnosti je nutný včasný zásah proti dvouděložným plevelům. Nejčastěji používané přípravky v oblastech mimo PHO patří:
MUSTANG 4x4 (1 balení = 25 ha s dávkováním: MUSTANG FORTE 0,6 l + PIXXARO 0,2 l/ha)
MUSTANG FORTE 0,8 l/ha
BIPLAY SX 30 g + STARANE FORTE 0,25 l/ha.
Mezi nejčastěji používané přípravky v oblastech PHO patří:
SEKATOR OD 0,12 l/ha
BIATHLON 4D 50 g + DASH 0,5 l/ha.
Herbicidní ošetření kombinujte s nízkoprocentním roztokem močoviny nebo DAMu 5-10%

241 4/24/2017 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Péče o kořenovou soustavu ječmene jarního, zvyšuje odolnost proti stresu.

Bohatá kořenová soustava a zdravý listový aparát obilovin, nejen jarního ječmene, ovlivňuje maximální využití výnosového potenciálu plodin. Právě fosfor je velmi důležitou součástí mnoha sloučenin důležitých pro metabolismus rostliny, podporuje růst a vývoj kořenu, podílí se na fotosyntéze a vývoji silných a vyrovnaných odnoží. V pokusech se nám dobře osvědčila aplikace mimokořenové výživy přípravkem CereaSTART 3 l v době odnožování v kombinaci s močovinou nebo DAM v dávce 10 l a regulátorem růstu na bázi CCC Stabilan 750SL 0,5 l/ha. Pozor, registrace do jarního ječmene má jen Stabilan a Celstar! Silné a vyrovnané odnože lépe odolávají nepříznivým podmínkám a mají lepší produktivitu klasu. Dostatek fosforu je předpokladem větších květenství, většího počtu kvítků a květů a tvorby semen.

237 4/7/2017 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Dohnojení ozimých sladovnických ječmenů.

Dešťové srážky koncem podzimu napomohly k uvolnění dusíku z rychle mineralizovatelné organické hmoty a po zamrznutí půdy se stav živin zakonzervoval. Na jaře po navýšení teploty nastaly optimální podmínky pro příjem dusíku z půdy. Následné regenerační přihnojení podpořilo regeneraci a vývoj ječmene doslova poposkočil. Pro sladovnické ozimé ječmeny je nezbytné dohnojení porostů do začátku sloupkování, aby nedocházelo k navyšování dusíkatých látek v zrnu. Na časně setých lokalitách bylo této fáze již dosaženo.

219 10/13/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Sledujte výskyt padlí u náchylných odrůd.

Při výrazném napadení listové plochy je vhodné aplikovat přípravky na bázi popiconazolu (BUMPER 25EC 0,5 l), spiroxaminu (IMPULSE SUPER 0,4 l) nebo fenpropimofru (CORBEL 0,3 l).

218 10/4/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Chraňte porosty proti virovým přenašečům.

Chraňte porosty proti virovým přenašečům. Porosty je nutné během podzimu chránit proti přenašečům viróz již od fáze 2. listu, při teplém průběhu podzimu aplikaci opakujeme. Registrovány jsou pyretroidy (Cyperkill, Rafan 0,1 l, Decis Mega 0,15 l, Fury 0,1 l, Karate zeon 0,15 l, Markate 50 0,1 l).

217 10/4/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Potlačení výdrolu řepky v porostu ozimého ječmene.

Pokud se proti výdrolu řepky zasáhne včas, je účinnost většiny půdních herbicidů vysoká. Pro pozdější aplikaci na přerostlé jedince je nutný přídavek sulfonylmočoviny (Glean 75PX, Logran 20WG ), nebo použití robustního přípravku Bizon s dlouhodobým reziduálním účinkem.

216 10/4/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Podzimní herbicidní ošetření ječmene ozimého.

Podzimní herbicidní ošetření ječmene ozimého. K účinným širokospektrálním přípravkům proti dvouděložným plevelům patří Legato Plus 1,25l/ha , Trinity 2l/ha, Bizon 1l/ha, DefiEvo 4l/ha, jejich využití je mimo oblasti PHO. Ošetření v PHO nám umožní přípravek Cougar Forte s rychlým nástupem účinku a s širokým spektrem plevelů.

190 6/16/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Časté přepršky mohou napomoci šíření fuzarióz v klase.

Časté přepršky mohou napomoci šíření fuzarióz v klase. Úhrny srážek případné mlhy během kvetení a teploty nad 18 °C zvyšují rozvoj choroby, riziko se zvyšuje u porostů po obilné předplodině jako je kukuřice a pšenice. Termín aplikace je vhodné provést v období kvetení porostu přípravkem TebuGUARD 0,75-1l/ha.

188 5/24/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Strategie zkracování ječmene jarního .

Ve vývojové fázi 1–2. kolénka dochází zejména ke zpevnění bazálních částí rostliny, zkrácení střeních internodií, a tím k částečnému zkrácení stébla a podpoře tvorby druhotných kořenů. Při vyšších dávkách dochází k výraznějšímu zkrácení až k redukci počtu odnoží. Vhodným přípravkem pro časné aplikace a především pak dělené aplikace je MoGUARD ( 250 g trinexapac-ethyl) v 0,3 l/ha u které je udávána délka působení 14 dní .

186 4/27/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Po aplikaci herbicidů podpořte kořenový systém a rozvoj silných odnoží přípravkem CereaSTART

CereaSTART stimuluje růst a vývoj kořenového systému rostlin v raných růstových fázích, přispívá k vývoji generativních orgánů i listové plochy.

184 4/11/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Herbicidní ošetření ječmene jarního.

K účinným širokospektrálním přípravkům proti dvouděložným plevelům patří MUSTANG FORTE 0,8l a BIPLAY SX 30 g + STARANE 250EC 0,3l, jejich využití je mimo oblasti PHO. Ošetření v PHO nám umožní přípravky SEKATOR OD 0,12l a BIATHLON 4D 50 g + 0,5l DASH s rychlým nástupem účinku a s širokým spektrem plevelů. Herbicidy je možné kombinovat s listovým hnojivem CereaSTART 3 l/ha s prověřenou kompatibilitou. Včas řešíme výskyt ovsa hluchého přípravkem AXIAL PLUS 0,6l.

176 3/31/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Nastartujte porosty po zimě a srovnejte si odnože ječmene ozimého.

Pro srovnání odnoží u hustě setých ječmenů je vhodná kombinace CELSTAR 750 SL 0,6l+ CereaSTART 3l+ 5-10kg močoviny. Pro srovnání odnoží a zahuštění porostů je vhodná kombinace CELSTAR 750 SL 1,5l+CereaSTART 3l+ 5-10kg močoviny. Tato kombinace je osvědčená a do ječmenů určitě patří.

174 3/31/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Proč mořit přípravkem SYSTIVA?

Moření přípravkem SYSTIVA se v roce 2015 osvědčilo. Porosty byly ve velmi dobré kondici. Náchylné odrůdy na padlí byly v první polovině sloupkování hodnoceny ze zdravotního hlediska velmi dobře.

172 11/21/2015 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Máte problémy s černou zvěří na poli?

Máte problémy s černou zvěří na poli? Pomůže Vám unikátní přírodní přípravek WILDGRANIX ve formě pevných granulí k odpuzování černé a spárkaté zvěře. Blokuje migrační trasu zvěře pomocí proměnlivého zápachu, který zamezuje možnosti návyku na jeden typ odpuzované látky.

171 11/10/2015 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Odrůda co potěší a nezklame.

Sunshine vyniká velmi vysokým výnosem předního zrna v řepařské a obilnářské výrobní oblasti a vysokým v oblasti kukuřičné.
Díky vysoké plasticitě je vhodná do všech výrobních oblastí vhodných pro pěstování sladovnického ječmene.
Velmi dobře reaguje na ošetření osiva přípravkem Systiva

170 11/10/2015 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Vhodná odrůda pro Vaše pole.

KWS Irina je nová odrůda jarního sladovnického ječmene. Vyniká nízkým vzrůstem a výbornou odolností vůči poléhání v kombinaci s nižším obsahem N látek v zrně. Z toho důvodu je vhodná do intenzivních pěstebních technologií. Dosahuje vysokých výnosů v rámci ČR ( graf č.1) a má velmi nadějně hodnocenou sladovnickou kvalitu.

169 10/21/2015 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Pozor u přeregistrovaných přípravků s účinnou látkou tebuconazol, došlo k omezení.

Možná jste si už všimli, že většina POR s účinnou látkou tebuconazol (Prosaro. Orius, Lynx, aj.) je již přeregistrovaných podle nové klasifikace a kromě omezení v počtu aplikací, aj. naskočilo i nové omezení, že „Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.“

167 10/6/2015 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Hodnocení ozimých sladovnických ječmenu ve zkušební stanici Kujavy.

Sladovnické odrůdy Wintmalt a Ariane byly vyšlechtěny evropskou firmou KWS LOCHOW GmbH, která se dlouhodobě zabývá šlechtěním ozimého ječmene v Evropě. Další významnou odrůdou je SY Teepe, která byla vyšlechtěna společností Syngenta Seed.

166 10/5/2015 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Herbicidní ošetření ozimého ječmene.

Časně zaseté porosty je vhodné herbicidně ošetřit. Není odvěcí to to ošetření spojit s insekticidní ochranou proti přenašečům viróz.

162 8/18/2015 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Možnost využití Systivy i na podzim

Ozimý sladovnický ječmen si zaslouží podpořit dobré přezimování fungicidní ochranou již na podzim

143 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt mšic v porostu

Díky teplému a suchému průběhu počasí došlo k rozvoji mšic v porostech. PO kontrole porostů je nutné v případě výskytu ošetřit plochy v kombinaci s ošetřením klasů proti chorobám.

142 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Věnujte pozornost ochraně klasů proti chorobám.

Teplé počasí velmi zrychlilo vývoj porostů ječmene. Nyní je nutné zajisti ochranu klasů u porostů, které jsou na vyšší hustotě a během posledního období byly zaznamenány srážky nad 5 mm. Infekce hnědou a rynchosporiovou skvrnitostí se v porostu šíří velice rychle, především na odrůdách náchylných, ale vážné škody způsobují napříč všemi odrůdami. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu larev kohoutků a mšic. Kombinujte s ošetřením redukující účinky silného slunečního záření SunGUARD 0,75 l/ha.

129 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

morforegulace ječmene

Při vyšší hustotě dobře se vyvíjejícího porostu je vhodné aplikovat morforegulátory. První dávku aplikujeme ve fázi BBCH 32 a následuje podle průběhu počasí druhá aplikace ve fázi BBCH 39.

124 5/12/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Odrůdy náchylné na padlí ošetřete proti padlí

PO herbicidním zásahu je čas na ochranu proti padlí u odrůd náchylných na padlí (Sebastian, Malz, Kangoo, Sunshine).

123 5/12/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt ovsa hluchého

Oves hluchý se vyskytuje ve všech regionech a jeho výskyt je nežádoucí i z hlediska následné zpracovatelnosti sklizeného ječmene.

122 5/12/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

HERBICIDNÍ OCHRANU PROVÁDĚJTE VČAS

Ideélní termín pro odplevelení je ve fázi odnožování ječmene.

112 3/20/2015 Author: polakova , Phone: 724 762 609

Ozimý sladovnický ječmen - nastartování porostu včas

Porosty ozimých ječmenů potřebují včas podpořit v růstu a vyrovnaném zapojení porostu aplikací i redukovaných (podle hustoty porostu a zelené listové plochy) dávek fungicidů pro zastavení padlí a listových skvrnitostí, které jsou především po obilné předplodině v kombinaci s listovou výživou s obsahem vodorozpustného P - CereaSTART, zároveň je vhodné srovnat porost a podpořit kořenový systém 0,5 litrem CCC a to i u hustých porostů. U neošetřených ploch je důležité zkontrolovat plevelné spektrum a včas zasáhnout. Ozimý ječmen je nejčastěji předplodinou pro řepku, proto při volbě herbicidů respektujte reziduální účinnost přípravku, i z tohoto důvodu aplikaci herbicidů proveďte co nejdříve.

107 3/2/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Setí provádějte s předchozí aplikací N či NP, NPK hnojiv se zapravením do půdy.

Aplikace hnojiv před setím je důležitá z hlediska využití živin z hnojiv, které je prokazatelně vyšší při zapravení do kořenové zóny rostlin ječmene. Ideální je i použití hnojení pod patu na secím stroji. Novinou je použití mikrogranulovaných hnojiv FertiBOOST, které řeší příjem klíčového fosforu i v obtížných podmínkách pro příjem.

78 8/21/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

Vysoký výnos novinek KWS ARIANE a SY TEPEE nejen v pokusech

Vysoký výnos novinek KWS ARIANE a SY TEPEE nejen v pokusech Společnost Soufflet agro a.s. dále pokračuje v ověřování novinek ozimého sladovnického ječmene KWS Ariane a SY TEPEE, uváděných na trh v roce 2014.

75 8/19/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

Prověření vysokého výnosu a zdraví novinek ozimého sladovnického ječmene KWS ARIANE SY TEPEE

Prověření vysokého výnosu a zdraví novinek ozimého sladovnického ječmene KWS ARIANE SY TEPEE Horší počasí při sklizni, problémy s jakostí a množstvím jarního sladovnického ječmene v tomto roce motivují ke zvýšení ploch k setí ozimého ječmene za sladovnickým účelem. Tentokrát je na straně příznivců ozimého ječmene ještě jeden argument.

30 5/12/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Věnujte pozornost fungicidní ochraně jarního ječmene

Věnujte pozornost fungicidní ochraně jarního ječmene Aktuálně je v jarním ječmenu velmi silný tlak hnědé skvrnitosti u odrůd náchylných i padlí travního, aplikaci fungicidu proveďte co nejdříve, nejlépe preventivně. Zároveň je vhodné aplikovat listová hnojiva se stimulačním efektem podporující intenzivní růst rostlin např. CereaTOP a pyretroidy pro kontrolu výskytu larev kohoutků.

13 4/10/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606 072 338

listová výživa ječmene jarního

listová výživa ječmene jarního Ječmen jarní velice dobře reaguje na aplikaci listových hnojiv. Hlavně v době konce odnožování a začátku sloupkování probíhá růst značně dynamicky a rostliny vyžadují přístupné živiny. V době chladného počasí nebo přísušku je jedním z limitujících prvků fosfor.