To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

513 5/4/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte si ošetření proti hlízence a bejlomorce do řepky

Po rozkvětu řepky průběžně sledujte výskyt bejlomorky kapustové zejména v pozdních odpoledních hodinách za teplého bezvětrného počasí. K monitoringu lze využít i lepové desky. Připravte na ošetření AcetGUARD 150 g + MultiAD 0,2l s výrazným vedlejším efektem na larvy blýskáčka na rostlinách. Ošetření lze kombinovat se strobilurinovým ošetřením proti hlízence AzoGUARD 0,8-1l nebo AzoGUARD 0,5 + MetcoGUARD 0,5 l/ha. Kombinujte s 10 kg močoviny ve 250 l vody. Při aplikaci kombinace přípravků byť neškodných pro včely je nutné splnit ohlašovací povinnost vůči včelařům, neboť se mění klasifikace škodlivosti přípravků aplikovaných v tankmixu.

512 4/22/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Podpora růstu řepky hnojivem OilSTART NG

Podpora řepek před květem spolu s ošetřením proti blýskáčkovi lze provést pomocí hnojiva OilSTART NG.

OilSTART NG je koncentrovaný koktejl živin podporující růst a zvýšení aktivity fotosyntetického aparátu řepky olejky, cukrové řepy, slunečnice a máku. Své místo má především na půdách s deficitem síry. Moderní formulace zajišťuje tekutost přípravku, umožňuje snadnou přípravu postřikové kapaliny a dobrou mísitelnost s přípravky na ochranu rostlin. Obsažené huminové látky (lignosulfonáty) plní roly chelátů, podporují tak vstřebávání živin přes kutikulu listů, brání rekrystalizaci a smyvu přípravků (90% aplikovaných živin je absorbováno). Vhodný pro společnou aplikaci s fungicidy, morforegulátory a insekticidy.

Složení: 25 g/l N, 30 g/l MgO, 990 g/l SO3, 25 g/l B, 3 g/l Mo
Doporučení pro aplikaci: přidejte do postřikové jíchy 5-20 l (kg) DAM nebo Močoviny
Balení: 10 l, 600 l

511 4/22/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Dodržujte oznamovací povinnost při palikaci POR vůči včelařům

Profesionální uživatelé přípravků mají v oznámení uvádět následující údaje:
- obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku s jiným POR, pomocným prostředkem nebo hnojivem;
- identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS: katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku);
- datum aplikace;
- kdo oznámení posílá - název subjektu, adresa, kontakt (telefon, popř. e-mail).
Pro aplikaci přípravků do porostu navštěvovaného včelami je nutné dodržet další příslušná opatření k ochraně včel
ukončení denního letu včel = 1 hod po západu slunce;

- oznamovací povinnost chovatelům včel 2 km od ošetřovaného pozemku (email, sms, telefon).
- hlášení se musí odeslat 48 hodin před plánovanou aplikací přípravků. Nestačí oznámit, že budete stříkat od jara do podzimu a na všech pozemcích podniku
- hlášení se posílá včelařům, kteří mají v Portálu farmáře nahlášená stanoviště včelstev do 2 km od ošetřovaného pozemku
Odstup mezi aplikacemi dvou POR zaznamenaného v evidenci: 24 h
Pro aplikaci POR nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely je nicméně vždy důležité vyhodnotit, zda se jedná o porost navštěvovaný včelami a podle toho dodržet další příslušná opatření k ochraně včel dle § 3, § 4 popř. § 5, § 5a vyhlášky.

510 4/19/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

blýskáček a jeho ošetření

I přes chladný průběh počasí sledujeme početnost blýskáčka zejména na:
- na časně setých polích
- na raných odrůdách
- na výdrolových řepkách s ranějším vývojem
- na okrajích pozemků
Jeho škodlivost narůstá při pozvolném nástupu kvetení za chladna. Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely nebo směsí přípravků oznamte aplikaci včelařům v okolí 2 km. Kontaktní údaje lze nalézt na stránkách LPIS. Ideální pro řešení je výhodný balíček AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,15 (nebo VAZTAK ACTIVE 0,2l) + smáčedlo MultiAD 0,1l.
přípravky na bázi acetamipridu pro účinnost na blýskáčka vyžadují partnera ze skupiny pyretroidů a preventivně přidávejte smáčedlo či přídavek 15-20 g DAM, přídavek okysolovacího smáčedla pHAD nebo aplikaci provádějte v čistém DAM. V plném květu řepky již škodlivost blýskáčka klesá.

509 4/18/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace bujně rostoucích porostů

Intenzivně rostoucí porosty s dobře provedeným hnojením je možné zregulovat za použití přípravku na bázi metconazolu (MetcoGUARD 0,5-0,75 l/ha) nebo tebuconazolu (TebuGUARD 0,5-0,75 l/ha, TebuGUARD Plus 0,4-0,4l/ha). Aplikaci lze provést v době prodlužovacího růstu ve výšce 20-30 cm v kombinaci s ošetřením proti blýskáčkovi. Aplikací regulace podpoříte větvení a preventivně zasáhnete proti chorobám. Při silném tlaku hlízenky kombinovat s AzoGUARD 0,4-0,6 l/ha. Pozor AzoGUARD má registraci od BBCH 61-69. Případně lze použít další regulátory CARYX O,7l, TOPREX 0,35l, TILMOR 0,6-0,7l nebo EFILOR 0,7-0,8l, PROPULSE 0,6-0,7l. Ošetření kombinujte s OilSTART NG 3-5 l/ha.